مقاله بررسي تاثير کاهش آب آبياري و افزايش قيمت آب بر الگوي کشت با استفاده از روش برنامه ريزي رياضي مثبت: مطالعه موردي شهرستان اقليد در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۵۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير کاهش آب آبياري و افزايش قيمت آب بر الگوي کشت با استفاده از روش برنامه ريزي رياضي مثبت: مطالعه موردي شهرستان اقليد در استان فارس
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب سطحي و زير زميني
مقاله برنامه ريزي رياضي مثبت(PMP)
مقاله تابع توليد کشش جانشيني ثابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرقاني فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: بوستاني فردين
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه هاي اخير به دليل بروز بحران آب، بيشتر کشورها به اتخاذ سياست هاي نو در مورد مديريت تقاضاي آب به جاي مديريت عرضه آب گرايش يافته اند. آب مهمترين عامل محدود کننده توسعه اقتصادي و نيز مهمترين نهاده کشاورزي در مناطق خشک و نيمه خشک ايران است. هدف اين پژوهش، ارزيابي اثرات سياست هاي گوناگون کاهش ميزان آب مصرفي و افزايش قيمت هر مترمکعب آب بر الگوي کشت مي باشد. داده هاي مورد مطالعه با مصاحبه حضوري در ميان بهره برداران منتخب مناطق کشاورزي آسپاس و بکان شهرستان اقليد که داراي منابع آب زيرزميني و سطحي مي باشد، بدست آمد. با انتخاب مزارع نمونه از راه نمونه گيري تصادفي، محاسبه مدل براي هر دو ناحيه انجام شد. در اين مطالعه اثر راههاي گوناگون کاهش مصرف آب بر الگوي استفاده از آن و بازده ناخالص برآورد شد. يافته هاي مطالعه نشان داد که در مورد نخست، با استفاده از الگوي برنامه ريزي رياضي مثبت و تابع توليد با کشش جانشيني ثابت، با اتخاذ سياست کاهش در موجودي آب مصرفي، الگوي کشت بهينه در سطح۱۰% نسبت به حالت مبنا تغييري چندان نمي يابد. در مورد دوم، دو برابر نمودن قيمت هر متر مکعب آب مصرفي در ميزان مصرف آن تاثيري ندارد و الگوي بهينه بار ديگر همان مقادير سال مبنا را توليد مي کند.