مقاله بررسي تاثير کاهش محتواي GC در ناحيه N ترمينال ژن فاکتور رشد فيبروبلاستي بازي انساني بر ميزان بيان آن در باکتري اشريشياکلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير کاهش محتواي GC در ناحيه N ترمينال ژن فاکتور رشد فيبروبلاستي بازي انساني بر ميزان بيان آن در باکتري اشريشياکلي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازآرايي ژن
مقاله محتواي GC
مقاله بيان پروتئينهاي نوترکيب
مقاله فاکتور رشد فيبروبلاستي بازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي بلندي مونا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاحسيني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: توالي -N ترمينال ژن پروتئينهاي نوترکيب تاثير بالايي بر ميزان بيان آنها در اشريشياکلي دارد. در جهت بررسي اين مهم، پرايمر طويلي را بمنظور بازآرايي ناحيه -N ترمينال ژن و کاهش محتواي GC طراحي نموديم.
روش بررسي: ما pET-1006 (cDNA-hbfgf که در pET-22b قرار داده شده) را بعنوان الگو در اختيار داشتيم. کاهش درصد نوکلئوتيدهاي GC در ناحيه N-terminal ازcDNA-hbfgf  توسط روش Site Directed Mutagenesis با تغيير نوکلئوتيدها بدون تغيير در اسيدهاي آمينه انجام شد. ميزان بيان hbFGF توليد شده توسط ژن موتانت و وحشي با استفاده از تکنيک هاي SDS-PAGE densitometry،Western Blot  وELISA  اندازه گيري شد.
يافته ها: نتايج بدست آمده نشان مي دهد که ميزان بيان hbFGF، توسط ژن موتانت در مقايسه با ژن وحشي افزايش يافته است. اين اختلاف فاحش در ميزان بيان ژن موتانت و وحشي را مي توان به کارآمدي mRNA براي ترجمه ارتباط داد.
نتيجه گيري: اين اختلاف نشان مي دهد که کاهش محتواي GC در ناحيه N ترمينال، باعث کاهش پايداري ساختارهاي ثانويه و تشديد ترجمه مي گردد.