مقاله بررسي تاثير کلوفيبرات بر زردي نوزادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۳۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير کلوفيبرات بر زردي نوزادان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زردي نوزادي
مقاله کلوفيبرات
مقاله ايکتر غيرهموليتيک
مقاله کارآزمايي باليني شاهددار تصادفي شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قطبي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: تقي لو منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: گشب آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هيپربيلي روبينمي يکي از مشکلات شايع دوران نوزادي است، که اگر اقدامي در مورد آن صورت نگيرد، در موارد شديد مي تواند منجر به کرن ايکتروس شود. کلوفيبرات يک تحريک کننده آنزيم گلوکورونيل ترانسفراز است که به عنوان پايين آورنده بيلي روبين در نوزادان با هيپربيليروبينمي غيرکونژوگه پيشنهاد شده است. هدف از اين مطالعه تعيين اثرات درماني کلوفيبرات بر زردي غيرهموليتيک نوزادان فول ترم بود.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني شاهددار تصادفي شده، نوزادان فول ترم سالم مبتلا به ايکتر غيرهموليتيک در دو گروه مورد يا گروه کلوفيبرات (n=50) و گروه شاهد (n=50) مورد بررسي قرار گرفتند. هر دو گروه فوتوتراپي دريافت مي کردند. نوزادان دو گروه مشابه سازي شدند. به گروه مورد کلوفيبرات به ميزان ۱۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن از راه خوراکي تجويز شد، در حالي که گروه شاهد فقط فوتوتراپي دريافت کردند. سطح سرمي بيلي روبين توتال و غيرمستقيم در بدو ورود و ساعات ۱۲، ۲۴ و ۴۸ اندازه گيري شد و تغييرات آن با آزمون من – ويتني U مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سطح سرمي بيلي روبين توتال در ساعات ۱۲، ۲۴ و ۴۸ در گروه کلوفيبرات به طور معني داري پايين تر از گروه شاهد بود (p=0.001). در ساعت ۴۸ بستري، ۴۸ درصد از نوزادان گروه مورد در مقابل ۱۶ درصد از گروه شاهد، بيلي روبين مساوي يا کمتر از ۱۲ ميلي گرم درصد داشتند و قابل ترخيص بودند (p<0.001). تا ۷۲ ساعت پس از مصرف دارو، عوارضي بروز نکرد.
نتيجه گيري: تک دوز کلوفيبرات به همراه فوتوتراپي در درمان هيپربيلي روبينمي غيرهموليتيک نوزادي موثرتر از فوتوتراپي به تنهايي است و سبب کاهش روز هاي بستري مي گردد.