مقاله بررسي تاثير کودهاي بيولوژيک و آلي بر عملکرد، اجزاي عملکرد دانه و ميزان اسانس گياه رازيانه (Foeniculum vulgare) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۶۲۵ تا ۶۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير کودهاي بيولوژيک و آلي بر عملکرد، اجزاي عملکرد دانه و ميزان اسانس گياه رازيانه (Foeniculum vulgare)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رازيانه
مقاله سودوموناس
مقاله ازتوباکتر
مقاله کمپوست
مقاله ورمي کمپوست
مقاله اسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني مقدم پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محلاتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: لكزيان امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي واکنش عملکرد، اجزاي عملکرد، درصد و مقدار اسانس گياه رازيانه به استفاده از کودهاي آلي و بيولوژيک، آزمايشي بصورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي و در ۳ تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل ۴ کود بيولوژيک و تلفيق هاي دوگانه آنها به شرح زير بود: ۱- تيمار شاهد (بدون هيچ تيمار کودي)، ۲- باکتري سودوموناس (گونهPseudomonas putida )، ۳- باکتري ازتوباکتر (گونه(Azotobacter chroococcum ، ۴- کمپوست، ۵- ورمي کمپوست، ۶- ترکيب سودوموناس و ازتوباکتر، ۷- ترکيب سودوموناس وکمپوست، ۸- ترکيب سودوموناس و ورمي کمپوست، ۹- ترکيب ازتوباکتر و کمپوست، ۱۰- ترکيب ازتوباکتر و ورمي کمپوست، ۱۱- ترکيب کمپوست و ورمي کمپوست. تاثير اين تيمارها بر صفات و ويژگي هاي ارتفاع، تعداد شاخه اصلي و فرعي، تعداد چترک در چتر، تعداد دانه در چتر، شاخص برداشت، عملکرد دانه در هکتار، عملکرد بيولوژيک و عملکرد اسانس، وزن دانه در بوته و تعداد دانه در چترک معني دار بود و تيمارها از نظر وزن هزار دانه و وزن دانه در چتر اختلاف معني داري نداشتند. نتايج نشان داد که بيشترين ارتفاع بوته (۸۷ سانتيمتر) در تيمار مخلوط ازتوباکتر و کمپوست و تعداد چتر در بوته (۳۰ چتر)، وزن هزار دانه (۳، ۴ گرم)، عملکرد بيولوژيکي (۵۴۴۴ کيلوگرم در هکتار)، عملکرد اسانس (۹۸، ۲۹ ليتر در هکتار) و عملکرد دانه (۱۰۵۹ کيلوگرم در هکتار) در تيمار استفاده توام از کمپوست و ورمي کمپوست حاصل شد، اما شاخص برداشت و درصد اسانس در مقايسه با شاهد کاهش يافت.