مقاله بررسي تاثير کپسول زنجبيل بر تهوع بارداري بانوان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني منتخب شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۷۵ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير کپسول زنجبيل بر تهوع بارداري بانوان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني منتخب شهر تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجبيل
مقاله بارداري
مقاله تهوع بارداري
مقاله گياهان شفابخش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين خاني سيده نوابه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تهوع و استفراغ ناشي از بارداري به طور قابل توجهي بر كيفيت زندگي زنان باردار تاثير گذارده و باعث ايجاد مشكلاتي در آن ها مي شود. زنجبيل به عنوان يك ماده گياهي در طب سنتي بعضي از كشورها جهت مداواي تهوع و استفراغ و تعديل بيماري صبحگاهي به كار مي رود. اين تحقيق با هدف تعيين تاثير زنجبيل خوراکي بر ميزان تهوع و استفراغ ناشي از بارداري انجام گرفته است.
مواد و روشها: اين پژوهش كارآزمايي باليني شاهد دار دو سوكور بوده و ۱۲۱ مادر مبتلا به تهوع و استفراغ سه ماهه اول بارداري از بيمارستان هاي شهيد مصطفي خميني (ره) و بيمارستان حضرت زينب شهر تهران انتخاب شدند. نمونه گيري با توجه به مشخصات مورد نظر براي انتخاب نمونه صورت گرفت و با استفاده از روش طبقه بندي تصادفي نمونه ها در سه گروه شاهد ۳۹ نفر، و دارونما ۴۰ نفر، و مورد (زنجبيل) ۴۲ نفر قرار داده شدند. ابزار جمع آوري داده ها در اين پژوهش پرسشنامه (مشتمل بر دو قسمت سوالات دموگرافيک و تارخچه تهوع و استفراغ) و ابزار استاندارد (معيار بصري مقايسه اي (VAS) براي سنجش شدت تهوع بود. بعد از تعيين اعتبار و اعتماد پرسشنامه مربوطه سه گروه از نظر شدت تهوع و تعداد استفراغ با آزمون کاي دو، من ويتني، کروسکال واليس و فريدمن با هم مقايسه شدند.
يافته ها: نتايج بررسي نشان داد اختلاف ميانگين شدت تهوع مادران باردار در گروه زنجبيل قبل از مداخله با ميانگين شدت تهوع روز اول، دوم، سوم و چهارم بعد از مداخله اختلاف معني دار داشت (P<0.001).
اختلاف ميانگين شدت تهوع مادران باردار در گروه دارونما قبل از مداخله با ميانگين شدت تهوع روز اول، دوم، سوم و چهارم بعد از مداخله با P<0.05 اختلاف معني داري نشان داد. اين بررسي همچنين نشان داد اختلاف ميانگين شدت تهوع مادران باردار در گروه شاهد قبل از پيگيري با ميانگين شدت تهوع روز اول، دوم، سوم و چهارم پيگيري اختلاف معني داري ندارد.
در مورد شدت تهوع مقايسه درون گروهي سه گروه مورد مطالعه با آماره فريدمن نشان داد كه زنجبيل تاثير بيشتري (آماره فريدمن ۶۳٫۹۳۶= و درجه آزادي ۴= و P<0.05) نسبت به دارونما (آماره فريدمن ۵۱٫۰۲۲= و درجه آزادي ۴= و P<0.05) بر كاهش شدت تهوع مادران باردار داشته است و اين آزمون در مورد گروه شاهد معني دار نبود.
نتيجه گيري و توصيه ها: استفاده از زنجيبل خوراکي بر شدت تهوع سه ماهه اول بارداري موثر مي باشد و استفاده از دارونما نيز از نظر رواني موثر واقع شده و باعث کاهش شدت تهوع مي شود.