مقاله بررسي تاثير گروه درماني شناختي-رفتاري بر افزايش عزت نفس و کاهش نااميدي نوجوانان مبتلا به بتا تالاسمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۲۴۱ تا ۵۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير گروه درماني شناختي-رفتاري بر افزايش عزت نفس و کاهش نااميدي نوجوانان مبتلا به بتا تالاسمي
این مقاله دارای ۲۸۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه درماني شناختي-رفتاري
مقاله عزت نفس
مقاله نااميدي
مقاله بتاتالاسمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني جميله
جناب آقای / سرکار خانم: پاكيزه علي
جناب آقای / سرکار خانم: استوار افشين
جناب آقای / سرکار خانم: نمازي سودابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: عزت نفس، در بيماران تالاسمي با توجه به ماهيت و عوارض شديد بيماري و مادام العمر در معرض آسيب جدي قرار مي گيرد. بدشکلي ظاهري در کنار خطر ابتلا به ساير عفونت هاي خوني بر کيفيت زندگي و شرايط ازدواج و داشتن معيارهاي يک زندگي سالم تاثير مي گذارد. اين مطالعه با اهداف تعيين اثر بخشي گروه درماني شناختي-رفتاري بر افزايش عزت نفس، کاهش نااميدي و رابطه کاهش نااميدي با افزايش عزت نفس انجام گرديد.
مواد و روش ها: ۵۹ نفر از بيماران تحت پوشش بيمارستان فاطمه زهرا (س) بوشهر به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايشي و کنترل تقسيم شدند. گروه آزمايش هشت جلسه ۹۰ دقيقه اي، مورد مداخله قرار گرفتند. يافته ها توسط آزمون آماري t، رگرسيون و تحليل واريانس دوطرفه مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج حاصل نشان داد که گروه درماني شناختي-رفتاري بر کاهش نااميدي (P<0.001، t=4.67)، افزايش عزت نفس کلي (P<0.001، t=3.43) و سطوح عزت نفس خانوادگي (P<0.01، t=2.63) و تحصيلي (P<0.05، t=2.03) بيماران موثر بوده است. علاوه بر اين افزايش عزت نفس با کاهش نااميدي رابطه مستقيم و معکوس دارد (P<0.001، b=-.64). تفاوت معناداري در نمرات عزت نفس سطح اجتماعي (t=1.93, p, n.s) ديده نشد.
نتيجه گيري: بر اساس اين مطالعه گروه درماني شناختي-فتاري مي تواند موجب کاهش نا اميدي و افزايش عزت نفس در سطوح کلي، خانوادگي و تحصيلي شود اما افزايش عزت نفس اجتماعي را به همراه ندارد. بنابراين لزوم توجه به حمايت هاي گسترده تر اجتماعي براي اين بيماران را ياد آور مي شود.