مقاله بررسي تاثير گلوکانتيم در ضايعات ليشمانيوز جلدي آلوده به عفونت ثانويه باکتريال در مقايسه با ضايعات غير آلوده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۶ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير گلوکانتيم در ضايعات ليشمانيوز جلدي آلوده به عفونت ثانويه باکتريال در مقايسه با ضايعات غير آلوده
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليشمانيوز جلدي
مقاله گلوکانتيم
مقاله عفونت ثانويه باکتريال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقيان گيتي
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني بيدآبادي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي هنگامه
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري باغبادراني آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: خط اول درمان در ليشمانيوز جلدي استفاده از ترکيبات پنج ظرفيتي آنتيموان شامل مگلومين آنتيموان (گلوکانتيم) ميباشد، با اين حال عدم پاسخ به درمان با گلوکانتيم در بيماران مبتلا به ليشمانيوز جلدي يک مشکل اساسي ميباشد. هدف از اين مطالعه بررسي اکتيويتي گلوکانتيم در ضايعات ليشمانيوز جلدي آلوده به عفونت ثانويه باکتريال در مقايسه با ضايعات غير عفوني بود.
مواد و روشها: اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني تجربي با کد اخلاق ۳۳۲۳۹/۴/۱۲/پ ميباشد که از بيماران مبتلا به سالک نمونه گيري از نظر عفونت ثانويه باکتريال گرفته ميشد. بعد از نمونه گيري کليه بيماران تحت درمان با گلوکانتيم سيستميک براي ۳ هفته قرار گرفته و به مدت دو ماه پيگيري شدند. اکتيويتي خوب بر اساس کاهش اندازه زخم و وجود ري اپيتليزاسيون و منفي شدن اسمير مستقيم و موثر نبودن دارو بر اساس عدم تغيير اندازه ضايعه بدون ري اپيتليزاسيون و اسمير متبت در انتهاي مطالعه تعريف گرديد. همچنين بيماران بر اساس پاسخ کشت منفي و مثبت از نظر باکتريال به دو گروه تقسيم شده و اکتيويتي گلوکانتيم بين دو گروه مقايسه گرديد.
يافته ها: تعداد ۱۶۱ بيمار وارد مطالعه گرديدند. در آزمايشهاي انجام شده ۱۲۳ نفر (۷۶٫۴%) از نظر کشت باکتريال منفي و ۳۸ نفر (۲۳٫۶%) مثبت بودند. در گروهي که کشت منفي داشته پاسخ به درمان در ۸۰ نفر (۶۵%) خوب و در ۴۳ نفر (۳۵%) عدم پاسخ به درمان وجود داشت و در گروه با کشت مثبت در ۱۲ نفر (۳۱٫۶%) پاسخ به درمان خوب و در ۲۶ نفر (۶۸٫۴%) عدم پاسخ به درمان وجود داشت (P<0.01 و x2=13.27).
نتيجه گيري: اکتيويني گلوکانتيم درضايعات ليشمانيوز جلدي آلوده به عفونت ثانويه باکتريال کاهش مييابد.