مقاله بررسي تاثير گونه هاي گز، تاغ و اشنان بر خاک در منطقه چاه افضل يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۳۵۷ تا ۳۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير گونه هاي گز، تاغ و اشنان بر خاک در منطقه چاه افضل يزد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مناطق خشک
مقاله خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك
مقاله چاه افضل يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي اردكاني سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغام نصرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: زارع چاهوكي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: طويلي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش بررسي چگونگي تاثيرگذاري گونه هاي اشنان، تاغ و گز بر خصوصيات خاک است. در منطقه مورد بررسي، تاغ و گز به صورت دست کاشت و اشنان به صورت طبيعي وجود دارد. نمونه برداري از خاک به روش تصادفي – سيستماتيك و در ابتدا و انتهاي هر يک از چهار ترانسکت منظور شده براي هر گونه انجام شد به طوري که در پاي هر يک از گياهان مورد بررسي از دو عمق ۳۰-۰ و ۶۰-۳۰ سانتي متر در آذر ماه ۱۳۸۶، نمونه خاک تهيه شد. همين بررسي در سه عرصه مشابه و مجاور ولي بدون پوشش گونه هاي نام برده، به عنوان شاهد انجام شد. خصوصيات خاک شامل بافت خاک، هدايت الكتريكي، اسيديته، کربن، نيتروژن، فسفر، پتاسيم و مواد آلي اندازه گيري و به منظور تجزيه و تحليل نتايج از آزمون تي استفاده شد. نتايج بيانگر افزايش معني دار پتاسيم و كاهش هدايت الكتريكي در عرصه تاغ كاري است. همچنين در اراضي زير كشت گونه گز افزايش معني داري در مقدار كربن، نسبت كربن به نيتروژن، پتاسيم، ماده آلي و واکنش خاك مشاهده شد. در اين اراضي تمام خصوصيات اندازه گيري شده در خاك زير گياه مقادير بيشتري را نسبت به خاك منطقه شاهد نشان داد. در مناطق تحت پوشش گياه اشنان کاهش معني دار در  مقدار ماده آلي مشاهده شد.