مقاله بررسي تاثیر روش ساخت کاتاليست Na2WO4-Mn/SiO2 بر عملکرد واکنش جفت شدن اکسايشي متان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۲۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثیر روش ساخت کاتاليست Na2WO4-Mn/SiO2 بر عملکرد واکنش جفت شدن اکسايشي متان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاتاليست
مقاله روش هم رسوبي
مقاله روش هاي تلقيح
مقاله زوج شدن اکسايشي متان
مقاله Na2WO4-Mn/SiO2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده اهري جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: زرين پاشنه سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاتاليست Na2WO4-Mn/SiO2 جهت انجام واکنش جفت شدن اکسايشي متان با سه روش هم رسوبي، تلقيح تر و تلقيح خشک تهيه گرديد. کاتاليست هاي تهيه شده در شرايط همسان عملياتي و در يک ميکرو راکتور بستر ثابت مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج حکايت از آن داشت که کاتاليست هاي تهيه شده به روش تلقيح تر و خشک داراي بازده مشابهي بوده و در عين حال بازده بيشتري نسبت به کاتاليست تهيه شده به روش هم رسوبي از خود نشان دادند. همچنين نتايج تست پايداري کاتاليست هاي تهيه شده به روش هاي تلقيح مشخص کرد که کاتاليست تهيه شده با اين روش ها داراي پايداري مناسبي مي باشند.
ويژگي هاي کاتاليست هاي تهيه شده با به کارگيري تکنيک هايSEM ،XRD  وBET  مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد که حضور فاز Na2WO4 در افزايش بازده کاتاليست هاي تهيه شده به روش تلقيح موثر مي باشد.