مقاله بررسي تاثیر ژل کلرهگزدين بر التيام و عوارض پس از خارج نمودن دندانهاي مولر سوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۱۸ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثیر ژل کلرهگزدين بر التيام و عوارض پس از خارج نمودن دندانهاي مولر سوم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژل کلرهگزدين
مقاله التيام
مقاله مولر سوم
مقاله Dry Socket

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لاسمي اسحاق
جناب آقای / سرکار خانم: سركارات فرزين
جناب آقای / سرکار خانم: ناوي فينا
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: فارسياني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بعضي تحقيقات نشان داده است ژل کلرهگزدين %۰٫۲ در جلوگيري از بروز Dry Socket پس از جراحي دندانهاي مولر سوم نهفته موثر مي باشد. بعضي از تحقيقات عدم تاثیر آن را گزارش نمودند، لذا به منظور تعيين بررسي تاثیر ژل کلرهگزدين بر التيام و عوارض شايع پس از خارج نمودن دندانهاي مولر سوم، در بخش جراحي فک و صورت واحد دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي اين تحقيق انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين تحقيق از نوع تجربي و به صورت Double blind مي باشد. ۱۲۳ بيمار واجد شرايط به طور تصادفي، پس از کسب رضايتنامه و پرسشنامه کتبي انتخاب و به سه گروه تقسيم شدند: گروه اول: ژل فوم آغشته به ژل کلرهگزدين %۰٫۲ در حفره دنداني قرار داده شد. گروه دوم: ژل فوم آغشته به ژل پلاسبو در حفره دنداني قرار داده شد. گروه سوم: هيچ نوع ماده اي در داخل حفره دنداني قرار داده نشد. ميزان درد در گروه هاي سه گانه پس از ۲۴ ساعت و در روز سوم توسط VAS Scale و ميزان التيام در روزهاي سوم و هفتم توسط Healing Scale ارزيابي شد. همچنين بروز Dry Socket با توجه به معيارهاي BLUM مورد بررسي قرار گرفت. آزمونهاي Kruskal Wallis و Mann-Whitney-U براي آناليز داده هاي آماري استفاده شدند.
يافته ها: افراد سه گروه مشابه بودند: ميزان التيام در روزهاي سوم و هفتم در گروه اول در مقايسه با گروه هاي دوم و سوم از لحاظ آماري معني دار بود.(p<0.00)  ميزان درد در ۲۴ ساعت اول و روز سوم در گروه اول در مقايسه با گروه هاي دوم و سوم از لحاظ آماري معني دار بود(p<0.00) . در گروه اول Dry Socket گزارش نشد. در گروه دوم ۲ مورد و در گروه سوم ۷ مورد Dry Socket يافت شد(p<0.05) .
نتيجه گيري: ژل کلرهگزدين %۰٫۲ پس از خارج نمودن دندانهاي مولر سوم در تسريع التيام٬ کاهش درد و جلوگيري از بروز Dry Socket موثر مي باشد.