مقاله بررسي تاكسونوميك گونه (Onobrychis transcaspica V. Nikitin (Fabaceae در شمال شرق ايران با تاكيد بر تاثير ارتفاع بر ويژگي هاي ريخت شناسي با استفاده از ماركر فلوريستيك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۲۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاكسونوميك گونه (Onobrychis transcaspica V. Nikitin (Fabaceae در شمال شرق ايران با تاكيد بر تاثير ارتفاع بر ويژگي هاي ريخت شناسي با استفاده از ماركر فلوريستيك
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Onobrychis transcaspica V. Nikitin
مقاله ارتفاع
مقاله ايران
مقاله تاكسونومي
مقاله ريخت شناسي
مقاله فلوريستيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: عطري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس Onobrychis Mill. با حدود ۶۰ گونه، دومين جنس بزرگ تيره Fabaceae در ايران است. گياهان اين جنس به دليل ارزش غذايي بالا، اغلب به عنوان علوفه استفاده مي شوند. بخش Onobrychis، با تقريبا ۱۵ گونه در ايران يكي از بخش هاي مهم اين جنس است. گونه Onobrychis transcaspica V. Nikitin، يكي از گونه هاي اين بخش است كه در شمال شرق ايران پراكنش دارد. براي تعيين وجود تنوع درون گونه اي گياه O. transcaspica از جنبه تاكسونوميك و تشخيص عامل اکولوژيک موثر بر آن، از روش تعيين زيستگاه ويژه، براي جمع آوري داده ها استفاده شد. بر اين اساس، از بين زيستگاه هاي مورد بررسي در شمال شرق ايران، چهار زيستگاه ويژه تعيين شد. نتايج حاصل از آناليز داده هاي فلوريستيك (تركيب رستني هاي هر زيستگاه ويژه به عنوان ماركر فلوريستيك) با نرم افزارMVSP ، به روش PCO، به تشخيص سه گروه متمايز منجر شد كه نشان دهنده وجود تنوع درون گونه اي در اين گونه گياهي است. آناليز داده هاي حاصل از بررسي مورفومتري افراد گونه مورد بررسي از هر زيستگاه ويژه، با استفاده از ۶۵ ويژگي رويشي و زايشي، به روش هاي PCO و UPGMA نيز وجود سه گروه متمايز را تاييد نمود. آناليز داده هاي اكولوژي به روش CCA نيز مشخص نمود كه سه گروه ريختي مذكور، به عنوان سه فنواکوديم حاصل از تاثير ارتفاع، قابل شناسايي و معرفي است.