مقاله بررسي تاكسونومي عددي گونه‌ هاي جنس Aeluropus TRIN. از خانواده Poaceae(غلات) در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۸۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاكسونومي عددي گونه‌ هاي جنس Aeluropus TRIN. از خانواده Poaceae(غلات) در ايران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Aeluropus
مقاله ايران
مقاله تجزيه خوشه‌ اي
مقاله تنوع ريختي
مقاله كليد شناسايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابيوردي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: سيفعلي مهوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس Aeluropus از غلات چند ساله ريزوم ‌دار، با ۵ گونه در جهان، تنها جنس از قبيله Aeluropodeae است. به علت وجود گونه ‌هاي دو رگه و زير گونه ‌هاي احتمالي که تاکنون صفات مشخصي براي آنها ارايه نشده است، شناسايي گونه‌ هاي Aeluropus داراي مشکلات فراواني است. در اين پژوهش ۲۳ واحد جمعيتي از گونه ‌هاي مختلفAeluropus  در ايران از نظر ساختار ريختي با استفاده از ۲۶ صفت کمي و ۲۲ صفت کيفي بررسي شده ‌اند. با بررسي صفات ريخت‌ شناسي، جمعيت‌ هايي که فرم‌ هاي حد واسط دو گونه A. littoralis و A. lagopoides را نشان مي‌ دادند، مشخص گرديدند. بررسي ‌هاي آماري چند متغيره شامل تجزيه خوشه ‌اي و رسته بندي بر روي صفات ريختي با استفاده از نرم ‌افزارSPSS Ver 9.1  انجام شد. با استفاده از صفات کمي و کيفي ريخت شناختي ميزان نزديكي گونه ‌ها نسبت به يکديگر مشخص گرديد. نتايج تجزيه و تحليل ‌هاي آماري وجود ۴ گونه مجزا از Aeluropus و نيز جمعيت‌ هاي حد واسط (از دو گونه A. littoralis و (A. lagopoides را در ايران تاييد مي ‌کنند. با استفاده از نتايج حاصل از مطالعات ريختي و صفات افتراقي به دست آمده، کليد شناسايي جديدي براي گونه‌ هاي اين جنس در ايران تهيه گرديد.