مقاله بررسي تانن پوست درختان صنوبر اورامريكن و دلتوئيدس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تانن پوست درختان صنوبر اورامريكن و دلتوئيدس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنوبر دلتوئيدس
مقاله اورامريكن
مقاله عدد استياسني
مقاله سفادكس LH-20
مقاله تانن متراكم
مقاله تانن قابل هيدروليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تركمن جواد
جناب آقای / سرکار خانم: سيام شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوست درختان جنگلي داراي ترکيباتي هستند که قسمت عمده آن را تانن تشکيل مي دهد. تانن ها از چندين نوع ترکيب شيميايي با ماهيت پليمري و پلي فنولي تشکيل شده اند که به علت طعم تلخ و اثر قابض و قابليت واكنش با پروتئين پوست، داراي كاربرد پزشكي و صنعتي مي باشند. هدف از اين بررسي انداره گيري راندمان استخراج، ميزان تركيبات فنولي فعال و تانن موجود در پوست درختان صنوبر دلتوئيدس و اورامريكن مي باشد. در اين بررسي براي برآورد راندمان استخراج مطابق آيين نامه T204 om-88 روش استاندارد  TAPPI با استفاده از سوكسله طي سه مرحله با حلال هاي استن، الكل ۹۵ درصد و آب داغ و همچنين با استفاده از حمام بن ماري به تنهاي با حلال سود ۱ درصد (w/v 1:10) و به مدت يك ساعت در درجه حرارت ۹۰ درجه سانتي گراد عصاره گيري شد. جهت دستيابي به تركيبات فنولي فعال مواد استخراجي از روش استياسني استفاده شد. اندازه گيري تانن متراكم مطابق روش هگرمن (۱۹۹۸) با استفاده از ستون كروماتوگرافي و ماده سفادكس  LH-20و براي اندازه گيري تانن هاي قابل هيدروليز از محلول يك درصد آبي كلرور فريك استفاده شد. راندمان خالص استخراج پوست صنوبر دلتوئيدس و اورامريكن ۱۲٫۵ و ۱۹٫۲ درصد پوست خشك به دست آمد. كه با توجه به عدد استياسني ۴۲ و ۵۲ درصد ميزان تركيبات فنولي فعال به ترتيب ۵٫۲۵ و ۹٫۹۸ درصد پوست خشك برآورد شد. ميزان تانن پوست به ترتيب ۱٫۳ و ۱٫۲ درصد پوست خشك است كه ميزان تانن متراكم آنها به ترتيب ۰٫۲۴ و ۰٫۴۵ درصد و تانن هاي قابل هيدروليز ۱٫۰۶ و ۰٫۷۵ درصد برآورد گرديد. با توجه به نتايج حاصل ميزان مواد استخراجي پوست صنوبر اورامريكن ۵۴ درصد بيشتر از دلتوئيدس است. ميزان تركيبات فنولي فعال و تانن متراكم آن نيز دو برابر دلتوئيدس مي باشد.