مقاله بررسي تبعيض ايزوتوپ هاي ربن (۱۳C و 12C) براي برآورد تنش رطوبتي ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تبعيض ايزوتوپ هاي ربن (۱۳C و 12C) براي برآورد تنش رطوبتي ذرت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايزوتوپ هاي ۱۲ و ۱۳ کربن
مقاله تنش رطوبتي
مقاله کمپوست
مقاله مالچ و ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش رطوبتي موجب بسته شدن روزنه هاي برگ گياه و کاهش جذب کربن مي گردد و اين عمل باعث کاهش عملکرد در کشاورزي ديم مي شود. نسبت کربن ۱۳ (۱۳C) به کربن ۱۲(۱۲C) اتمسفر که توسط گياه جذب مي شود به مدت زمان باز بودن روزنه هاي گياه که به نوبه خود به ميزان تنش رطوبتي بستگي دارد، وابسته مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي تبعيض ايزوتوپ هاي کربن (۱۳C و ۱۲C) براي برآورد تنش رطوبتي ذرت مي باشد. مزرعه محل آزمايش در اراضي کالج امپريال در منطقه واي از استان کنت، انگلستان، بود. نتايج نشان داد تبعيض ايزوتوپ هاي ۱۳C و ۱۲C اختلاف معني داري بين تيمارها ندارد اما تنها اثر زمان معني دار بود (p=0.001) به طوري که افزايش دلتا با گذشت زمان، افزايش جذب دي اکسيد کربن با افزايش سن گياه را نشان داده اگرچه افزايش عملکرد در تيمارهاي ۱۰۰ تن در هکتار مالچ و ۵۰ تن در هکتار کمپوست مخلوط ممکن است به درصد پوشش بيشتر آنها نسبت به شاهد مربوط باشد ولي ميزان عملکرد بالا در تيمار ۵۰ تن در هکتار مالچ با درصد پوشش مشابه با تيمارهاي شاهد و نيترات آمونيوم به جذب بيشتر دي اکسيدکربن مربوط است و مقادير دلتا در تيمار ۵۰ تن در هکتار با تيمارهاي شاهد و نيترات آمونيوم متفاوت نيست. بين تبادل روزنه اي و رطوبت موجود در خاک و گياه رابطه اي مستقيمي برقرار است و از آنجايي که تبادل روزنه اي محدوديتي در جذب کربن براي براي تيمار ۵۰ تن در هکتار مالچ سطحي ايجاد نکرد، بنابراين اين امر نشان مي دهد عوامل ديگري غير از هدايت آبي روزنه ها و آب قابل استفاده گياه، جذب کربن و رشد گياه را محدود مي نمايند. بنابراين، افزايش عملکرد ذرت با کاربرد کمپوست به دليل افزايش ذخيره آب خاک با اين تيمار نبود بلکه ديگر عوامل تغذيه بايد در نظر گرفته شوند.