مقاله بررسي تجارب رواني خانواده هاي داراي فرزند خوانده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم رفتاري از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تجارب رواني خانواده هاي داراي فرزند خوانده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارب رواني
مقاله خانواده
مقاله فرزند خوانده
مقاله مطالعه کيفي پديدار شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي اكبري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: توكل خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فرزند خواندگي موضوعي است که در بين جوامع و تمدن هاي مختلف تاريخي سابقه طولاني دارد. پذيرش فرزند بر روابط همسران با يكديگر تاثير مي گذارد. شناخت تجارب خانواده هاي داراي فرزند خوانده، به پرستار در جهت دستيابي به شناخت عميقي از وضعيت خانوادگي روابط فردي و اجتماعي اين افراد كمك خواهد نمود.
مواد و روش ها: اين مطالعه، يک مطالعه كيفي است که در آن از روش پديده شناسي توصيفي استفاده گرديد. نمونه گيري به روش مبتني بر هدف انجام شد. جامعه پژوهش شامل پانزده خانواده شهرکردي داراي فرزند خوانده بود و اطلاعات از طريق مصاحبه هاي ضبط شده جمع آوري گرديد و به روش  Colaizziمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: پس از تجزيه و تحليل ۱۶۰ كد استخراج گرديد. كدهاي استخراج شده در ۹ مفهوم كلي شامل پذيرش نقش والدي، ابزارهاي تطابقي، تعاملات با اطرافيان، ويژگي هاي كودك، تغييرات رواني، روابط خانواده، تغييرات در زندگي، پذيرش كودك و ارتباطات با كودك طبقه بندي شد.
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه نشان داد که تغييرات رواني از اهم تجربيات اين خانواده ها مي باشد. فرزند خواندگي علاوه بر فوايدي كه براي فرزند خوانده دارد، براي استحكام بخشي به اساس خانواده نيز نقش و فوايد چشمگيري دارد و پرستاران لازم است در طراحي مداخلات روان پرستاري جهت رفع مشکلات آن ها توجه لازم را مبذول دارند.