مقاله بررسي تجربي اثر ضخامت و تخلخل بر عملکرد مشعل تابشي متخلخل فلزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در سوخت و احتراق از صفحه ۱۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تجربي اثر ضخامت و تخلخل بر عملکرد مشعل تابشي متخلخل فلزي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محيط متخلخل فلزي
مقاله احتراق
مقاله مشعل تابشي تخت
مقاله دماي سطح
مقاله بازده تابشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدعبدالمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عطوف حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر يک مشعل متخلخل تابشي از نوع فلزي مورد تحليل تجربي قرار گرفته است. دو تخلخل متفاوت به طور تک تک و ترکيبي مورد آزمون قرار گرفته اند. دماي سطح و بازده تابشي مشعل به عنوان معيار ارزيابي عملکرد مشعل بررسي شده اند. آزمون ها نشان مي دهند که با افزايش نرخ آتش دماي سطح مشعل افزايش مي يابد. اين افزايش دما در نرخ آتش هاي کم سريع و با افزايش نرخ آتش کند مي شود. در محيط هاي با تخلخل يکنواخت (غير ترکيبي) با افزايش ضخامت محيط، دماي سطح و بازده تابشي مشعل کاهش مي يابد. همچنين با افزايش تخلخل دماي سطح و بازده تابشي کاهش مي يابد. بازده تابشي در اين موارد با افزايش نرخ آتش ابتدا افزايش يافته و سپس تقريبا ثابت باقي مي ماند. در محيط ترکيبي (با دو نوع تخلخل) دماي سطح در يک ضخامت معين بيشترين مقدار را دارد و بازده تابشي با افزايش نرخ آتش ابتدا افزايش يافته و سپس کاهش مي يابد.