مقاله بررسي تجربي تاثير رسوبات بر ضريب تخليه در سرريزهاي مثلثي، مستطيلي، اوجي و روگذر در کانال باز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۳۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تجربي تاثير رسوبات بر ضريب تخليه در سرريزهاي مثلثي، مستطيلي، اوجي و روگذر در کانال باز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضريب تخليه
مقاله سرريز مثلثي
مقاله سرريز مستطيلي
مقاله سرريز اوجي
مقاله سرريز روگذر
مقاله کانال باز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديزجي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودخاني اميرمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثر رسوبات بر ضريب تخليه در سرريزهاي مثلثي،۶۰°،۹۰  مستطيلي، اوجي و روگذر در جريان پايدار يکنواخت مورد بررسي آزمايشگاهي قرار گرفته است. براي انجام آزمايش از دو دستگاه کانال باز به طول هاي ۷ متر (براي بده هاي کم) و ۵ متر (براي بده هاي زياد) با توانايي نصب سرريزهاي مورد نظر، استفاده شده است. آزمايش ها براي کانال ۷ متري با سه شيب ۰٫۰۳۵، ۰٫۰۷ و ۰٫۰۸۷ و براي کانال ۵ متري با شيب ۰٫۰۰۸۷۳، در دو حالت جريان آب خالص و جريان آب با رسوبات انجام شده است. در کانال ۷ متري بده بين ۸ ليتر بر ثانيه بر واحد عرض (۲ متر مکعب بر ساعت) تا ۱۴٫۷ ليتر بر ثانيه بر واحد عرض (۴ متر مکعب بر ساعت) و در کانال ۵ متري بده بين ۱٫۸ ليتر بر ثانيه بر واحد عرض (۳٫۹۶ متر مکعب بر ساعت) تا ۱۱٫۸ ليتر بر ثانيه بر واحد عرض (۲۵٫۵۶ متر مکعب بر ساعت) تنظيم شده است. ذرات رسوبي به گونه همگن با نرخ وابسته به بده به درون کانال تغذيه شده اند. براي اندازه گيري سرعت، از لوله پيتو و براي اندازه گيري عمق از عمق سنج نقطه اي يا قلابي با دقت ۰٫۰٫۲ استفاده شده و هر آزمايش سه تا چهار بار تکرار و داده برداري انجام گرفته است. نتايج به دست آمده بيانگر آن است که از مقايسه با آب زلال، رسوبات معلق سبب کاهش ضريب تخليه مي شوند که اين اثر روي ضريب تخليه، در بده هاي کم تر و شيب کم تر، نمايان تر بوده و مستقل از نوع سرريز به کار گرفته شده است. همچنين بر اساس داده ها و نتايج به دست آمده، روابطي به روش همبندي براي ضرايب تخليه سرريزهاي به کار رفته در اين آزمايش پيشنهاد گرديده است که امکان محاسبه ضريب تخليه در حالت آب حاوي رسوبات را با استفاده از ضريب تخليه در حالت آب خالص دارا مي باشد.