مقاله بررسي تجربي دگرساني قليايي توف هاي ريوليتي و تشکيل هيدروکسي سوداليت در شرايط گرمابي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تجربي دگرساني قليايي توف هاي ريوليتي و تشکيل هيدروکسي سوداليت در شرايط گرمابي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توف هاي ريوليتي
مقاله دگرساني گرمابي
مقاله آبگون هاي قليايي
مقاله هيدروکسي سوداليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: طوطي فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: برقي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بديعي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي فراورده هاي دگرساني توف هاي ريوليتي، نمونه هاي مناسبي از نهشته هاي آذراواري منطقه دارآباد، در شمال شرق تهران، انتخاب و پس از پودر شدن، تحت تاثير آبگون هاي حاوي يون هاي Na+ و K+ قرار گرفتند. تاثير تغييرات دما، زمان و غلظت يون هاي آبگون، در فراورده هاي حاصل از دگرساني توف هاي يادشده بررسي شدند. از نمک قليايي پتاس و نمک طعام آبگون هايي با غلظت ۱٫۲۵ تا ۷٫۵ مول بر ليتر تهيه و در آزمايش هاي گرمابي در دما هاي C°۱۰۰ و C°۱۵۰ مورد استفاده قرار گرفتند. فراورده هاي حاصل از واکنش، با استفاده از دستگاه هاي پراش سنج پودري پرتو ايکس و ميکروسکوپ الکتروني روبشي شناسايي شدند. نتايج بررسي ها نشان داد که در حضور آبگون هاي پتاس و نمک طعام، با افزايش دما و غلظت يون Na+ و افزايش pH، مقدار کوارتز کاهش و مقدار آلبيت افزايش مي يابد (دگرساني سديمي)، تا جايي که در دماي C°۱۵۰ و غلظت بالاي يون هاي سديم و پتاسيم (۷٫۵ مول بر ليتر) کوارتز به طور کلي حل شده، آلبيت با تبادل کاتيوني پتاسيم به جاي سديم، تبديل به ارتوکلاز شده (دگرساني پتاسي) و کاني هيدروکسي سوداليت تشکيل مي شود (دگرساني زئوليتي). بررسي هاي XRD از طريق محاسبات کمترين مربعات، سيستم تبلور مکعبي با ابعاد ياخته يکه a0=b0=c0=8.8760Å را براي هيدروکسي سوداليت پيشنهاد مي کند.