مقاله بررسي تجربي متغيرهاي عملکردي يک موتور ديزل با استفاده از سوخت بيوديزل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات موتور از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تجربي متغيرهاي عملکردي يک موتور ديزل با استفاده از سوخت بيوديزل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موتور ديزل
مقاله سوخت بيوديزل
مقاله مخلوط سوخت بيوديزل و ديزل
مقاله متغيرهاي عملکردي موتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي نيچران محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قباديان برات
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي غلامحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق متغيرهاي عملکردي يک موتور ديزل با بکارگيري سوخت بيوديزل بررسي شده است. بيشينه فشار استوانه و دماي گازهاي خروجي از B0 تا B40 افزايش يافته و با افزايش بيشتر درصد سوخت بيوديزل (از B40 تا B100)، بيشينه فشار استوانه کاهش مي يابد. توان ترمزي موتور در بار معين لگام ترمز براي تمامي مخلوط هاي سوخت ثابت مي باشد. علت ثابت بودن توان ترمزي در بار معين، تنظيم دور لگام ترمز با تغيير مقدار سوخت در دور ثابت ۷۳۰ (rpm) مي باشد. مصرف سوخت و مصرف ويژه سوخت ترمزي از B0 تا B40 روند نزولي داشته و از B40 تا B100 روند صعودي پيدا مي کند. بنابراين مخلوط سوخت B40 نسبت به سوخت ديزل و بيوديزل خالص و ساير مخلوط هاي سوخت، داراي مصرف سوخت کمينه است و به عنوان مخلوط بهينه از نظر مصرف بهينه سوخت در موتورهاي ديزل با دور ثابت توصيه مي گردد. همچنين با افزايش بار لگام ترمز، مصرف سوخت افزايش مي يابد. مخلوط سوخت  B40در تمامي بارهاي لگام ترمز داراي مصرف ويژه سوخت ترمزي کمينه بود. آهنگ وزني مصرف هوا در بارهاي مختلف لگام ترمز براي سوخت ديزل و بيوديزل خالص و تمامي مخلوط هاي سوخت ثابت است و تغييرات جزيي آن به دليل تغييرات دماي آزمايشگاه در زمان هاي مختلف آزمايش و تاثير آن بر جرم مخصوص هوا مي باشد. رقت (نسبت هوا به سوخت) از B0 تا B40، روند صعودي و از B40 تا B100، روند نزولي پيدا مي کند. بنابراين مخلوط سوخت B40 داراي بيشينه رقت در بين سوخت هاي ديزل و بيوديزل خالص و ساير مخلوط هاي سوخت بوده است.