مقاله بررسي تجزيه فرم آلدهيد با كمك ميكروارگانيسم هاي جداشده از فاضلاب صنايع شيميايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در سلامت كار ايران از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تجزيه فرم آلدهيد با كمك ميكروارگانيسم هاي جداشده از فاضلاب صنايع شيميايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرم آلدهيد
مقاله تجزيه بيولوژيكي
مقاله رشد چسبيده و معلق
مقاله صنايع شيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنيدي جعفري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوفي سهند
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني اردكاني محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فرم آلدهيد يكي از تركيبات خطرناك مي باشد كه ممكن است در فاضلاب هاي صنايع مختلف ديده شود. اين تركيب سمي بوده و تجزيه بيولوژيكي آن مشكل است. هدف از اين مطالعه تعيين كارايي ميكروارگانيسم هاي جداسازي شده از پساب هاي آلوده به فرم آلدهيد در شرايط هوازي و حالتهاي رشد معلق و چسبيده مي باشد.
در اين پژوهش ضمن شناسايي منابع مولد صداي مستقر در منطقه لاوان، تراز فشار صدا در واحدهاي مختلف اندازه گيري و نقشه هاي صوتي منطقه مورد پژوهش تهيه گرديد. به علاوه دزصداي دريافتي كاركناني كه در نواحي خطر مشغول به كار بودند،‌ تعيين گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه ميكروارگانيسم هاي تجزيه كننده فرم آلدهيد از پساب و خاك يكي از صنايع شيميايي جدا گرديد. سپس ميكروارگانيزم ها با استفاده از محيط هاي كشت اختصاصي ايزوله شده و جداسازي شدند. ۱۲ ميكروارگانيزم جداسازي شده و در اين مطالعه براي بررسي تجزيه بيولوژيكي فرم آلدهيد استفاده شدند. آزمايش COD به روش استاندارد براي ارزيابي ميزان تجزيه مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد كه ميكروارگانيسم سودوموناس آئروژنوزا بيشترين كارايي را داشت. بازده حذف COD سودوموناس آئروژنوزا در حالت رشد معلق معادل ۸۵ درصد و در حالت رشد چسبيده ۸۳ درصد بود. همچنين پارامترهاي سينتيكي حذف آن محاسبه گشت كه ضرايب K، Y، Ks، Kd به ترتيب معادل ۱٫۴۴d/1، ۳٫۲۸mgCOD/mg MLSS.day، ۰٫۴۴mgMLSS/mg COD، ۱٫۳۶mg/l و ۰٫۰۴l/day، مي باشند.
نتيجه گيري: با به كارگيري شرايط هوازي در اين مطالعه جهت حذف فرم آلدهيد و بازده قابل قبول آن در كاهش COD مي توان از مزاياي روش هوازي در مقايسه با روش بي هوازي بهره برد.