مقاله بررسي تجويز توام هورمون تستوسترون و امواج فراصوت بر تعداد و عملكرد اسپرم ها در موش نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تجويز توام هورمون تستوسترون و امواج فراصوت بر تعداد و عملكرد اسپرم ها در موش نر بالغ
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناباروري
مقاله پارامترهاي اسپرمي
مقاله تستوسترون
مقاله امواج فراصوت
مقاله لوله هاي اسپرم ساز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضي زاده ميمندي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي محمدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: موحدين منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري نوه حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در سال هاي اخير کوشش هايي براي تكامل روش هاي جديد ناباوري در مردان صورت گرفته است، اما هنوز عقيم سازي مردان از طريق بستن لوله ها (وازکتومي) تنها روش قابل اعتماد مي باشد. در مطالعه تجربي حاضر، اثرات تجويز تستوسترون توام با امواج فرا صوت در عقيم سازي موش ها بالغ نر مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: ۲۸ موش سوري بالغ نر به شکل تصادفي به چهار گروه به ترتيب تقسيم شدند. گروه نرمال، گروه تستوسترون، گروه امواج فراصوت، گروه تستوسترون و امواج فراصوت. حيوانات به مدت شش هفته به ترتيب تحت تجويز نرمال سالين، تستوسترون، امواج فراصوت و تستوسترون همراه با امواج فراصوت قرار گرفتند. سپس زنده ماندن، تحرك و تعداد اسپرم ها ارزيابي شد. همچنين پارامترهاي مورفومتريك شامل قطر لوله ها مطالعه شد.
يافته ها: تعداد اسپرم ها در گروه تستوسترون نسبت به گروه هاي کنترل اول و سوم كاهش معني داري داشت (P≤۰٫۰۱). درصد زنده ماندن اسپرم در گروهي كه تستوسترون را به تنهايي دريافت كردند، نسبت به دو گروه ديگر كاهش معني داري ديده شد (P≤۰٫۰۰۱). تفاوت معني داري در رابطه با درصد تحرك اسپرم مشاهده نشد. قطر لوله هاي اسپرم ساز و ميانگين تعداد سلول هاي اسپرماتوگوني در گروه امواج فراصوت تغيير پيدا كرد. در اين گروه به دليل فشردگي بيشتر لوله هاي اسپرم ساز، تعداد سلول هاي بيشتري شمرده شد. ارتفاع اپي تليوم در گروه تستوسترون كاهش نشان داد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که امواج فرا صوت در جذب تستوسترون تاثيري ندارد و تغييرات بافت شناسي ناشي از تابش امواج، بيشتر مکانيکي و يا حرارتي مي باشد.