مقاله بررسي تحليلي-تطبيقي نيازهاي فردي کارکنان و ثبت روند تغييرات نيازهاي آنها در جهت انتخاب هاي بهينه اي از کارکنان به روش AHP در سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۲۶ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تحليلي-تطبيقي نيازهاي فردي کارکنان و ثبت روند تغييرات نيازهاي آنها در جهت انتخاب هاي بهينه اي از کارکنان به روش AHP در سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت سازمان دولتي
مقاله نيازهاي کارکنان
مقاله روش AHP
مقاله سازمان جهاد کشاورزي کردستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيدعلي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي كيومرث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نيازها شرايط دروني فرد هستند که براي بقا و پرورش و رشد وي ضروري اند. شناخت نياز شناخت روند رفتارهاي فرد است زيرا رفتارهاي هدفمند فرد ناشي از تنش هايي است که نيازها در وي ايجاد کرده اند. بررسي نيازها به ما کمک مي کند تا رفتارهايي را که ديده ايم تحليل و توجيه کنيم.
آبراهام مازلو با معرفي نيازهاي مختلف و طبقه بندي آنها مثل نيازهاي بقا، زيستي و ايمني را در سطوح پايين قرارداد و نيازهاي رشد مثل نياز اجتماعي و احترام و خود شکوفايي را در سطوح بالاي هرم نيازهاي خود قرار داد. ما در اين تحقيق با يک پرسشنامه سعي مي کنيم که ميزان نيازهاي کارکنان جهاد کشاورزي را برآورد کنيم و نگاه تطبيقي بين گروه هاي مختلف کارکنان به عمل آوريم. تا با سازگاري مناسب بين نيازهاي شغلي و افراد انتخاب بهينه اي صورت گيرد. در فرايند انتخاب روشAHP  که يک نوع تصميم گيري با ملاک هاي چندگانه است مي تواند انتخاب هاي بهينه اي براي ما حاصل آورد.
اين تحقيق از نوع توصيفي-کاربردي است و بدين منظور يک جامعه آماري ۱۰۰ نفره از کارکنان جهاد کشاورزي در نظر گرفته شد و بعد از جمع آوري داده ها از طريق پرسشنامه تجزيه و تحليل داده ها از طريق آزمون هاي آماري مناسب مثل آزمون تيT-Test به وسيله نرم افزارspss  و، همچنين، روش AHP انجام گرفت.
نتايج به دست آمده نشان مي دهد که تفاوت معنا داري بين نيازهاي زيستي و ايمني کارکنان مرد و زن وجود دارد و بين نيازهاي ايمني کارکنان رسمي و قراردادي نيز تفاوت معناداري مشاهده شد اما بين نيازهاي کارکنان وزارت جهاد کشاورزي و کارکنان جهاد کشاورزي کردستان تفاوت معناداري مشاهده نشد. طبق تحقيقات انجام شده نيازها مي توانند در يک پيوستار با دو بعد جسمي و رواني در نظر گرفته شوند که برآيندي از اين دو بعد مي تواند زمينه خود شکوفايي را براي فرد به همراه آورد.
با توجه به يافته هاي تحقيق، پيشنهاد مي شود که روند تغييرات نيازهاي مختلف که در تحقيقات بعدي به دست مي آيد به صورت سابقه اي ثبت گردد و در برنامه ريزي هاي سازماني انساني مثل برنامه ريزي نيروي انساني، برنامه ريزي دوره زندگي کاري، برنامه هاي توسعه منابع انساني، مديريت هاي پاداش، دستمزد، … از آن بهره گرفت و، همچنين، با برآورد ميزان وزن نيازهاي مورد احتياج هر گروه شغلي بتوان به وسيلهAHP  و متناسب با فرد و شغل انتخاب هاي بهينه اي انجام داد.