مقاله بررسي تحليلي تعارض ميان نظريه تکامل و نظام آفرينش از ديدگاه کيث وارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در الهيات تطبيقي از صفحه ۵۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تحليلي تعارض ميان نظريه تکامل و نظام آفرينش از ديدگاه کيث وارد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خداباوري
مقاله برهان نظم
مقاله علت غايي
مقاله تصادف
مقاله کيث وارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم پور فروغ السادات
جناب آقای / سرکار خانم: زارعيان فائزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در فاصله ميان قرن هفدهم تا نوزدهم ميلادي، جهانيان شاهد ظهور علوم جديدي بودند که هر کدام به نحوي اصول اعتقادي موحدان را به چالش مييکشيد و مقدمات بروز تعارض علم و دين را فراهم مي آورد. از جمله نظريات علمي که در قرن نوزدهم مساله خداباوري را خدشه دار کرد، نظريه تکامل بود که توسط چارلز داروين مطرح گرديد. در اين پژوهش، سعي بر آن است که ضمن اشاره کوتاه به پيامدهاي فلسفي- کلامي نظريه تکامل، از ميان اين پيامدها به تعارض ميان نظريه تکامل و خداباوري با توجه به برهان نظم پرداخته شود و علل بروز اين تعارض و نحوه برطرف نمودن آن از ديدگاه “کيث وارد” فيلسوف معاصر، بررسي گردد. در اين خصوص، کيث وارد به عنوان فردي متدين ضمن پذيرش نظريه تکامل، از يک سو سعي به اصلاح برداشت هاي موحدان از اصول نظريه تکامل، بويژه اصل انتخاب طبيعي دارد و از سوي ديگر، در صدد است تا اشتباه زيست شناسان را در تحميل بار ارزشي بر اصول تکاملي نشان داده، با تعديل آن ها، تعارض مفروض ميان نظريه تکامل و برهان نظم را برطرف نمايد. بدين ترتيب، کيث وارد نشان مي دهد كه نه تنها تعارضي ميان نظريه تکامل و خداباوري نيست، بلکه فرضيه وجود خداوند بيش از هر فرضيه ديگري مي تواند مويد نظام آفرينش مبتني بر تکامل باشد.