مقاله بررسي تحمل دو پايه سيب به غلظت هاي مختلف كلرورسديم در شرايط درون شيشه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تحمل دو پايه سيب به غلظت هاي مختلف كلرورسديم در شرايط درون شيشه اي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايه هاي سيب
مقاله شوري
مقاله کشت درون شيشه اي
مقاله پرولين
مقاله قندهاي محلول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي مرندي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: جليل دوست علي پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: حسني عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تحمل دو پايه سيب گمي و M26 به غلظت هاي مختلف نمك در شرايط درون شيشه اي مورد ارزيابي قرار گرفت. گياهچه هاي رشد يافته در محيط كشت MS به محيط كشت نودسون سي كه فاقد يون هاي سديم و كلر بود، انتقال داده شدند. غلظت هاي كلرورسديم در محيط كشت نودسون سي صفر، ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ ميلي مول بر ليتر بود. شش هفته بعد از كشت، نتايج داده ها جمع آوري گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده، نوع پايه، سطوح مختلف شوري و اثر متقابل آنها، بر كليه صفات اندازه گيري شده اثر معني دار داشت، اما اثر متقابل پايه در غلظت كلرورسديم، بر وزن خشك ريشه ها معني دار نبود. با افزايش غلظت نمك در محيط كشت طول ساقه و ريشه، وزن تر و خشك ريشه و ساقه، تعداد ريشه و برگ ها به طور معني داري كاهش يافت. اما درصد برگ هاي زرد شده، درصد جذب سديم و همچنين ميزان پرولين و قندهاي محلول افزايش يافت. بر اساس نتايج بدست آمده، ميانگين طول ساقه و ريشه، وزن تر و خشك ساقه و ريشه، تعداد برگ و ريشه، ميزان پرولين و قندهاي محلول در پايه سيب گمي بيشتر از پايه M26 بود. اما درصد برگ هاي خشك شده و درصد جذب سديم در پايه گمي كمتر از پايه M26 بود. طبق نتايج حاصل شده، پايه سيب گمي در شرايط درون شيشه اي، در مقابل تنش شوري مقاوم تر از پايه  M26بود.