مقاله بررسي تحمل نسبي ارقام کلزا (.Brassica napus L) به تنش گرما و خشکي آخر فصل در جنوب خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۹۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تحمل نسبي ارقام کلزا (.Brassica napus L) به تنش گرما و خشکي آخر فصل در جنوب خوزستان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تنش گرما
مقاله تنش خشکي
مقاله شاخص تحمل به تنش
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راهنما عبدالامير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تحمل نسبي ارقام کلزا به تنش گرما و خشکي آخر فصل، آزمايشي با ۱۲ ژنوتيپ کلزا در قالب طرح آماري بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار، در ايستگاه تحقيقات کشاورزي اهواز تحت شرايط تاريخ کاشت توصيه شده ۱۵ آبان ماه، کاشت توصيه شده و قطع آب بهاره و کشت ديرهنگام به مدت دو سال زراعي ۸۴-۱۳۸۳ و ۸۵-۱۳۸۴ اجرا گرديد. نتايج تجزيه واريانس مرکب نشان داد که بين صفات زراعي در شرايط مختلف اختلاف معني داري وجود داشت. مقايسه ميانگين ها نشان داد که تاخير در کاشت سبب شد تا فاصله زماني کاشت تا سبز شدن ۴ روز، درصد سبز شدن ۵٫۶ و طول دوره گلدهي ۵٫۴ روز نسبت به شرايط توصيه شده کاهش يابد. متوسط طول دوره رسيدگي ژنوتيپ ها از ۱۵۸٫۴ روز در شرايط توصيه شده به ۱۵۵ روز در شرايط قطع آب و ۱۴۱٫۹ روز درشرايط ديرهنگام کاهش يافت. کاشت دير هنگام ژنوتيپ ها سبب شد تا متوسط تعداد خورجين در بوته نسبت به شرايط توصيه شده ۱۱٫۱ عدد کاهش يابد. متوسط تعداد دانه در خورجين ژنوتيپ ها در شرايط توصيه شده، قطع آب و ديرکاشت به ترتيب معادل ۲۰، ۱۸٫۴ و ۱۷٫۳ دانه در خورجين بود. بيشترين و کمترين وزن هزار دانه ژنوتيپ ها معادل ۲٫۹ و ۲٫۶ گرم به ترتيب در شرايط توصيه شده و کشت دير هنگام توليد شد. متوسط عملکرد دانه ژنوتيپ ها در شرايط خشکي ۱۷٫۵ درصد و در آزمايش ديرکاشت ۳۳٫۱ درصد نسبت به شرايط توصيه شده کاهش يافت. مقايسه شاخص حساسيت به خشکي نشان دهنده وجود تفاوت معني دار بين ژنوتيپ ها مي باشد. بطوريکه هيبريد Hyola401 تحت شرايط مختلف از لحاظ عملکرد دانه و به دليل زودرسي و اجتناب از شرايط تنش زاي انتهاي فصل نسبت به ساير ژنوتيپ ها برتري داشت.