مقاله بررسي تحول پردازش اطلاعات اجتماعي دانش آموزان کم توان ذهني آموزش پذير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در حيطه كودكان استثنايي از صفحه ۲۱۱ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تحول پردازش اطلاعات اجتماعي دانش آموزان کم توان ذهني آموزش پذير
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پردازش اطلاعات اجتماعي
مقاله کم توان ذهني آموزش پذير و تحولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمودت خاتون
جناب آقای / سرکار خانم: بشاش لعيا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي تحول پردازش اطلاعات اجتماعي در دانش آموزان کم توان ذهني آموزش پذير با توجه به ديدگاه پردازش اطلاعات اجتماعي کريک و داج (۱۹۹۴) انجام گرفت. روش: براي بررسي پردازش اطلاعات اجتماعي دانش آموزان کم توان ذهني آموزش پذير نمونه اي مشتمل بر ۱۲۰ دانش آموز در سه گروه سني ۱۰ تا ۱۲ سال، ۱۳ تا ۱۵ سال و ۱۶ تا ۱۸ سال که از مدارس استثنايي شهر شيراز انتخاب شده با داستانهاي اجتماعي برايان و تورکاسپا (۱۹۹۴) که برگرفته از نظريه کريک و داج (۱۹۹۴) هستند مورد آزمون قرار گرفتند. يافته ها: نتايج نشان داد با افزايش سن بين ميانگين نمرات گروه دوم با گروه اول و سوم در هيچ يک از مراحل پردازش اطلاعات اجتماعي تفاوت معني دار مشاهده نشد. نتايج به دست آمده نشان دهنده سير تحولي کند رشد شناختي اجتماعي در کودکان ناتوان ذهني است. نتيجه گيري: نتايج به دست آمده نشان دهنده مسير تحولي کند رشد اجتماعي در کودکان ناتوان ذهني است.