مقاله بررسي تراز توانايي هاي شناختي رياضي (طبقه بندي و اندازه گيري) و همبستگي آن با پيشرفت تحصيلي و سن عقلي و جنسيت بر اساس تئوري پياژه در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۵۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تراز توانايي هاي شناختي رياضي (طبقه بندي و اندازه گيري) و همبستگي آن با پيشرفت تحصيلي و سن عقلي و جنسيت بر اساس تئوري پياژه در استان مازندران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانايي هاي شناختي رياضي
مقاله سن عقلي
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله نظريه تحولي پياژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزايي کاميان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف ارزيابي درك مفاهيم بنيادي رياضي و بررسي رابطه بين توانايي هاي شناختي رياضي و عملكرد دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي استان مازندران بر اساس نظريه پياژه به انجام رسيده است. براي پوشش دادن کامل اهداف تحقيق ۲۳ فرضيه مورد بررسي قرار گرفته است. جامعه آماري اين مطالعه را تمامي دانش آموزان پسر و دختر پايه هاي اول تا پنجم مشغول به تحصيل در استان مازندران در سال تحصيلي ۸۶- ۱۳۸۵ تشكيل داده اند. به طور كلي تعداد ۲۰۰ نفر آزمودني يعني ۱۰۰ نفر پسر و ۱۰۰ نفر دختر در پنج پايه تحصيلي ابتدايي مورد آزمون تشخيص توانايي هاي شناختي رياضي پياژه قرار گرفته اند. از هر پايه تحصيلي۲۰ نفر انتخاب شده اند در مجموع از هر پايه تحصيلي ۴۰ نفر دختر و پسر آزمودني هاي اين مطالعه را تشكيل داده اند. ابزارهاي اين مطالعه را آزمون توانايي هاي شناختي رياضي پياژه، آزمون هوش آزماي گوديناف و محاسبه ميانگين نيمسال قبل تمامي دروس تشکيل مي دهند. يافته ها حاکي از آن هستندکه سطح عملکرد آزمودني هاي پايه هاي مختلف ابتدايي به نسبت معيار ثابت پياژه اي متفاوت است. بين پايه هاي تحصيلي در مفهوم تشابه و تعلق، مفهوم مجموعه تهي، مفهوم اشتراك مجموعه ها، طبقه بندي چندگانه، رديف كردن چندگانه، نگهداري مفهوم سرعت، نگهداري زمان، نگهداري سطح، اندازه گيري فاصله و نگهداري حجم تفاوت معني دار وجود دارد ولي در مورد ساير توانايي ها تفاوت معني دار نيست. بين توانايي هاي شناختي رياضي و پيشرفت تحصيلي در درس رياضي دانش آموزان پايه هاي تحصيلي مختلف دوره ابتدايي همبستگي وجود دارد. بين توانايي هاي شناختي رياضي و سن عقلي دانش آموزان پايه هاي مختلف مقطع ابتدايي همبستگي معني دار وجود ندارد. بين ميزان توانايي شناختي رياضي پسران و دختران تفاوت معني دار وجود ندارد در تمامي موارد (P<0/5) تعيين شده است.