مقاله بررسي تراکم شبکه ايستگاههاي باران سنجي با استفاده از روش هاي زمين آماري (مطالعه موردي: استان هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تراکم شبکه ايستگاههاي باران سنجي با استفاده از روش هاي زمين آماري (مطالعه موردي: استان هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارش سالانه
مقاله تغييرات مکاني
مقاله زمين آمار
مقاله شبکه باران سنجي و کريجينگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كسايي رودسري بابك
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصلاح و طراحي يک شبکه باران سنجي بمنظور افزايش دقت در تخمين مقادير بارش، نيازمند يافتن موقعيت بهينه ايستگاهها مي باشد. بيش تر خطاهاي تخمين بارش ناشي از موقعيت باران سنج ها مي باشد که يک طراحي صحيح شبکه باران سنجي مي تواند خطاهاي مرتبط با اندازه گيري بارش را کاهش دهد. در اين پژوهش، داده هاي بارش سالانه ۱۴۲ ايستگاه تحت تملك وزارت نيرو با دوره آماري به ثبت رسيده متفاوت از ۱۰ تا ۵۵ سال، در سه استان خراسان رضوي، شمالي و جنوبي از سازمان آب منطقه اي استان ها دريافت شده و تحليل هاي زمين آماري در دو حالت به تفكيك سه استان و مجموعه آن ها به صورت سطح يکپارچه، بمنظور يافتن ارتباط مكاني بين داده ها صورت گرفت. در نتيجه، تحليل مجزاي سه استان، در سطح دو استان خراسان شمالي و جنوبي هيچ نيم تغيير نماي تئوري مناسبي براي مقادير نيم تغيير نماي تجربي داده ها مشاهده نگرديد و در استان خراسان رضوي نيم تغيير نماي مناسب از نوع کروي با مقادير سقف ۲۳۰۰ (داراي واحد ميليمتر مربع) و دامنه تاثير ۲۰ کيلومتر بدست آمد. در حالت تحليل مجموعه سه استان به صورت يکپارچه، مناسب ترين نيم تغيير نما از نوع کروي با دامنه تاثير ۲۰ کيلومتر و با مقدار سقف ۳۱۰۰ بدست آمد. در نهايت، با انجام مطالعات زمين آماري و بررسي مكاني ضريب تغييرات بر پارامتر بارش سالانه، در سطح استان خراسان رضوي به گونه مجزا، مشخص گرديد که با اضافه شدن ۱۵ ايستگاه پيشنهادي جديد به شبکه باران سنجي موجود در اين استان، مقادير ضريب تغييرات مكاني بارش سالانه در محدوده اي گسترده، از بخش هاي مرکزي استان بين ۱۴ تا ۱۷ درصد و در نواحي غربي در حدود ۷ درصد کاهش مي يابد. هم چنين، در نتيجه تحليل بالا، در سطح مجموعه سه استان، مشخص گرديد که با اضافه شدن ۱۵ ايستگاه جديد، مقادير ضريب تغييرات مكاني بارش سالانه در محدوده اي گسترده، از بخش هاي مرکزي، شمالي و شرقي استان بين ۸ تا ۹ درصد و در نواحي غربي نزديك به ۲۳ درصد کاهش مي يابد.