مقاله بررسي ترجيح ميزباني و تغذيه لاروهاي پروانه برگ خوار Spodoptera littoralis در چهار رقم چغندرقند در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله چغندرقند از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ترجيح ميزباني و تغذيه لاروهاي پروانه برگ خوار Spodoptera littoralis در چهار رقم چغندرقند در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برگ بريده
مقاله ترجيح ميزباني
مقاله چغندرقند
مقاله ديسک هاي برگي
مقاله مقاومت
مقاله Spodoptera littoralis

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي خرم آبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروانه برگ خوار چغندرقند Spodoptera littoralis (Boisduval) يکي از حشرات خسارت زاي مهم چغندرقند در جنوب ايران است. استفاده از ميزبان مقاوم يکي از اجزاء مهم مديريت تلفيقي اين آفت محسوب مي شود. با توجه به مشکلات ناشي از ارزيابي مزرعه اي مقاومت رقم هاي چغندرقند، در تحقيق حاضر از ديسک هاي برگي و برگ کامل بريده شده چهار رقم چغندرقند شامل ۷۲۳۲، رسول، شيرين و جلگه در شرايط آزمايشگاهي استفاده شد. آزمون ترجيح ميزباني لاروهاي نئونات با ديسک هاي برگي دايره اي شکل به قطر ۱۵ ميلي متر روي کاغذ صافي در داخل تشتک پتري به قطر ۱۰ سانتي متر در پنج تکرار و با رهاسازي ۲۰ لارو صورت گرفت. در آزمايش بررسي خسارت لاروها روي رقم هاي چغندرقند، ميزان خوردگي برگ کامل بريده شده در محيط آگارـ آگار سه درصد داخل بشر ۵۰۰ ميلي ليتري در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تکرار و پنج لارو اندازه گيري شد. پايان آزمايش زماني بود که اولين برگ بيش از ۹۰ درصد مورد تغذيه قرار گرفت. درصد بقاء لاروها، وزن کل لاروها و متوسط وزن لاروها در هر بشر در پايان آزمايش اندازه گيري شد. نتايج نشان داد اگرچه رقم هاي موردآزمايش از نظر ترجيح ميزباني لاروهاي سن يک حشره تفاوت معني داري نداشتنـد، ولي اختـلاف ميانگين خسـارت لاروها روي رقـم هـاي آزمايشي معني دار (P<0.05) بـود. رقـم هاي ۷۲۳۲ و جلگه با ميانگين ۵٫۲۵ و رقم شيرين با ميانگين ۸٫۵ به ترتيب کمترين و بيشترين ميزان خسارت را نشان دادند. درصد بقا و وزن لاروها در رقم ها تفاوت معني داري نداشت. با توجه به نتايج اين مطالعه، ضمن ادامه تحقيقات در اين زمينه، مي توان از روش برگ بريده در زمان کوتاه و با هزينه کم جهت ارزيابي گسترده و غربال ژرم پلاسم چغندرقند استفاده کرد.