مقاله بررسي تركيبات اسانس و اثرات ضد ميكروبي گياه Thymus caucasicus که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۱۳۲ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تركيبات اسانس و اثرات ضد ميكروبي گياه Thymus caucasicus
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Thymus caucasicus
مقاله اسانس
مقاله فعاليت ضد ميكروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي آقايي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده شمسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اجني يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: آشوري نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدزاده سميه
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تيموس يكي از جنس هاي مهم خانواده نعناعيان مي باشد و از زمان هاي دور تا كنون مورد استفاده سنتي و دارويي بوده است. گونه آويشن قفقازي از گونه هاي مهم تيموس است كه از اطراف خلخال جمع آوري و شناسايي شد.
هدف: در اين تحقيق اجزاي اسانس گياه Thymus caucasicus مورد شناسايي قرارگرفته و اثرات ضد ميكروبي آن و فراكسيون هاي اتردوپترولي، كلروفرمي و ان – بوتانولي بررسي شدند.
روش بررسي: آويشن قفقازي Thymus caucasicus از اطراف خلخال جمع آوري و شناسايي شد. اسانس گيري به دو روش تقطير با آب و تقطير با بخار آب انجام شد و اجزاي هر يك به كمك دستگاه GC/MS مورد شناسايي قرار گرفت. اثر ضد ميکروبي اسانس هاي حاصل از روش تقطير با آب و فراكسيون ها با استفاده از روش رقيق سازي در آگار در مقابل ۸ سويه باکتريايي سنجيده شد.
نتايج: در اسانس حاصل از تقطير با آب و بخار آب به ترتيب، ۴۴ و ۵۷ تركيب شناسايي شد. نتايج نشان دهنده اثر ضد ميکروبي قابل توجه اين اسانس ها و فراكسيون ها در مقابل استافيلوکوکوس اورئوس، استافيلوکوکوس اپيدرميس، باسيلوس سوبتيليس، پسودوموناس آئروژينوزا، کلبسيلا پنومونيه، اشرشياکلي و سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين مي باشد.
نتيجه گيري: بخش اصلي اسانس حاصل از تقطير با آب و بخار آب را Nerolidol تشكيل مي دهد. بررسي هاي ضد ميكروبي نشان دهنده كمترين غلظت مهاري براي اسانس و فراكسيون ان – بوتانولي در مقابل باكتري هاي مختلف مي باشد.