مقاله بررسي تركيبات پلي فنلي، آنتوسيانين ها و فلاونوييدهاي تام و خواص آنتي اكسيداني گياه دارويي قره قاط (.Vaccinium arctostaphylos L) جمع آوري شده از چهار منطقه مختلف ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۶۶ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تركيبات پلي فنلي، آنتوسيانين ها و فلاونوييدهاي تام و خواص آنتي اكسيداني گياه دارويي قره قاط (.Vaccinium arctostaphylos L) جمع آوري شده از چهار منطقه مختلف ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتوسيانين
مقاله پلي فنل ها
مقاله فعاليت آنتي اكسيداني
مقاله فلاونوييد
مقاله قره قاط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري فر روشنك
جناب آقای / سرکار خانم: حسنلو طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: قره قاط درختچه اي متعلق به خانواده Ericaceae مي باشد كه از ديرباز به دليل اثرات كاهش قند و فشار خون در طب سنتي ايران استفاده مي شده است. مهم ترين متابوليت هاي برگ و ميوه قره قاط را فنل ها و به ويژه آنتوسيانين ها تشكيل مي دهند كه داراي خاصيت آنتي اكسيداني قوي هستند.
هدف: بررسي مقايسه اي مقدار تركيبات فنلي، آنتوسيانيني و فلاونوييدي در عصاره متانولي برگ و ميوه Vaccinium arctostaphylos جمع آوري شده از نقاط مختلف ايران و بررسي خواص آنتي اكسيداني آن مي باشد.
روش بررسي: برگ و ميوه هاي گياه قره قاط از ارتفاعات استان هاي اردبيل (حور)، گيلان (ماسوله و اسالم) و مازندران (كلاردشت) در شهريور سال ۱۳۸۶ جمع آوري و تا زمان سنجش متابوليت هاي موردنظر در فريزر -۸۰ درجه سانتي گراد نگهداري شد. سپس عصاره استخراج شده با استفاده از متانول اسيدي تهيه و تركيبات فنلي و خواص آنتي اكسيداني به روش اسپكتروفتومتري UV-Vis اندازه گيري شد.
نتايج: بررسي عصاره هاي متانولي مناطق مختلف نشان داد كه بيشترين مقدار تركيبات فنلي بر حسب گاليگ اسيد (۴۲٫۷±۱٫۵ ميلي گرم بر گرم وزن خشك) و آنتوسيانيني بر حسب سيانيدين گلوکوزيد (۱٫۰±۰٫۰۷ ميلي گرم بر گرم وزن خشك) مربوط به ميوه هاي قره قاط منطقه كلاردشت بوده است و همچنين ميوه هاي اين منطقه نيز از فعاليت آنتي اكسيداني بهتري (IC50: 0.1±۰٫۰۷ ميلي گرم بر ميلي ليتر) در مقايسه با ساير مناطق برخوردار هستند. بيشترين مقدار ترکيبات فلاونوييدي بر حسب کوئرستين (۲٫۹±۰٫۰۷ ميلي گرم بر گرم) مربوط به برگ منطقه ماسوله مي باشد.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد برگ و ميوه گياه دارويي قره قاط سرشار از ترکيبات فنلي بوده و نيز خاصيت آنتي اكسيداني داشته بنابراين مي توان از آن به عنوان يك منبع گياهي كه داراي تركيبات آنتي اكسيداني است در صنايع غذا و دارو استفاده كرد.