مقاله بررسي تركيب پذيري لاين ها و ارقام برنج با استفاده از تجزيه دي آلل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تركيب پذيري لاين ها و ارقام برنج با استفاده از تجزيه دي آلل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکيب پذيري
مقاله برنج
مقاله دي آلل
مقاله عمل ژن
مقاله وراثت پذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: سميع زاده حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: اله قلي پور مهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي عمل ژن ها و تركيب پذيري عمومي و خصوصي در ۳ لاين و ۳ رقم برنج از لحاظ صفات عملكرد دانه، تعداد پنجه بارور در بوته، تعداد دانه در خوشه، طول دوره رشد، ارتفاع بوته، طول خوشه، طول برگ پرچم، طول و عرض دانه از طرح دي آلل كراس ۶×۶ يك طرفه استفاده گرديد. در سال ۱۳۸۲ والدين و نتاج حاصل از آنها در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار در موسسه تحقيقات برنج كشور واقع در رشت، كشت گرديدند. نتايج تجزيه واريانس حاكي از وجود تفاوت هاي ژنتيكي بين ژنوتيپ ها براي تمامي صفات بود. نتايج تجزيه دي آلل بر اساس روش دوم گريفينگ نشان داد كه اثر تركيب پذيري عمومي (GCA) و خصوصي (SCA) براي همه صفات در سطح آماري ۱% معني دار است. نسبت ميانگين مربعات GCA به SCA در مورد صفات تعداد پنجه بارور، طول برگ پرچم، طول و عرض دانه معني دار بود. در نتيجه براي اين صفات بيشترين سهم واريانس ژنتيكي به واريانس افزايشي اختصاص دارد. قابليت وراثت پذيري خصوصي آنها به ترتيب ۰٫۵۳، ۰٫۵۲، ۰٫۶۵ و ۰٫۶۸ برآورد شد. براي صفات عملكرد دانه، تعداد دانه در خوشه، طول دوره رشد، ارتفاع بوته و طول خوشه اثر غيرافزايشي ژن ها نقش مهمي داشت و تحليل گرافيكي نتايج نشان داد كه كنترل ژنتيكي اين صفات بصورت فوق غالبيت است.