مقاله بررسي ترکيب شيميايي اسانس گياه مارگريت از تيره مرکبان در مراحل مختلف نمو و مقايسه ترکيب هاي اسانس گل و دانه هاي گرده در ابتدا و انتهاي فصل گلدهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ترکيب شيميايي اسانس گياه مارگريت از تيره مرکبان در مراحل مختلف نمو و مقايسه ترکيب هاي اسانس گل و دانه هاي گرده در ابتدا و انتهاي فصل گلدهي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله گياه مارگريت
مقاله سزکويي ترپن ها
مقاله مراحل نموي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شريف شوشتري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: پورپاك زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: معين مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گياه مارگريت (Chrysanthemum maximum Ramond) از خانواده مرکبان است که شاخه هاي بريده آن در گلفروشي ها زياد و کشت آن در فضاي سبز رايج شده است.
هدف: دراين پژوهش شناسايي مواد تشکيل دهنده اسانس گياه در مراحل مختلف نمو و بررسي مقايسه اي ترکيب هاي گل و دانه هاي گرده در ابتدا و انتهاي فصل گلدهي بررسي شده است.
روش بررسي: گياهان مارگريت در مراحل مختلف رويشي، پيش گلدهي و زايشي و همچنين گل ها و دانه هاي گرده در ابتدا و انتهاي فصل گلدهي براي بررسي تغييرات کمي و کيفي اسانس جمع آوري شدند. گياهان جمع آوري شده با روش تقطير با آب (براي مراحل رويشي، پيش گلدهي و گلدهي) و روش خيساندن در هگزان نرمال (براي گل ها و دانه هاي گرده ابتدا و انتهاي فصل گلدهي) اسانس گيري شدند و ترکيب اسانس ها توسط دستگاه هاي (GC) و (GC/MS) شناسايي شدند.
نتايج: بيشترين مقدار اسانس مربوط به مرحله پيش گلدهي است که در آن ۲۱ ترکيب شناسايي گرديد. از ترکيب هاي مشترک و شاخص مراحل نموي مي توان به -pineneα و –caryophylleneβ اشاره کرد و در گل ها و دانه هاي گرده در ابتدا و انتهاي فصل گلدهي سه ترکيب سزکويي ترپن Caryophyllene oxide، –caryophylleneβ و spathulenol مشاهده مي شود.
نتيجه گيري: آناليزهاي GC/MS نشان داد که سزکويي ترپن ها عمده ترين ترکيب هاي تشکيل دهنده اسانس گياه مارگريت محسوب مي شوند و بهترين زمان براي کسب اسانس بيشتر، مرحله پيش گلدهي است.