مقاله بررسي تزريق PGF2&#945 بر ميزان آبستني گاوهاي Repeat Breeder تلقيح شده طي فصل تابستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۳۱۹ تا ۳۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تزريق PGF2&#945 بر ميزان آبستني گاوهاي Repeat Breeder تلقيح شده طي فصل تابستان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برگشت مکرر به فحلي
مقاله استرس گرمايي
مقاله پروستاگلاندين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وجگاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مسنن آرش
جناب آقای / سرکار خانم: حسنلو جهانبخش
جناب آقای / سرکار خانم: قراگوزلو فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: باهنر عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از معضلات گاوداري هاي صنعتي، كاهش باروري گاوها در فصول گرم سال به دليل مرگ زودرس جنين است. در اين راستا براي مقابله با اثر استرس گرمايي، علاوه بر فراهم كردن شرايط مناسب جايگاه استفاده از هورمون هاي موثر در تخمك گذاري GnRH) و (HCG نيز پيشنهاد شده است. نقش محوري پروستاگلاندين در ايجاد تخمك گذاري و اثر آن هم زمان با تلقيح در گاوهاي Repeat Breeder (RB) نيز اشاره شده است. هدف اين مطالعه ارزيابي نقش PGF2a در شرايط استرس گرمايي روي كارآيي توليدمثلي گاوهاي RB بود. اين مطالعه در تابستان سال ۸۶ و ۸۷ در دو دامپروري بزرگ اطراف تهران (منطقه ورامين با مشخصات جغرافيايي ۳۵ درجه و ۳۳ دقيقه شمالي و طول جغرافيايي ۵۱ درجه و ۶۹ دقيقه شرقي و ارتفاع از سطح دريا ۹۴۶٫۴ متر) صورت گرفت. تلقيح تمام گاوها در اين دو گله بر اساس مشاهده فحلي و طبق روال، صبح و بعد از ظهر (A m-P M) توسط تكنسين ماهر صورت گرفت و درجه حرارت و رطوبت روزانه دامپروري نيز ثبت گرديد. در اين بررسي ۱۵۰ راس گاو  RBبه شكل كاملا تصادفي در سه گروه قرار گرفتند. در گروه اول (۵۰ راس) هم زمان با تلقيح يك دز پروستاگلاندين PGF2a تزريق مي شد و در گروه دوم (۵۰ راس) نيز هم زمان با تلقيح  GnRHتزريق مي گرديد و در گروه سوم (۵۰ راس) هيچ گونه دارويي تزريق نشد (گروه كنترل). دام هايي كه ۴۰ الي ۵۰ روز پس از تلقيح فحلي را نشان نمي دادند، از طريق توشه ركتال تشخيص آبستني مي شدند. پس از پايان مطالعه در گروه اول ۵ راس، در گروه دوم ۹ راس و در گروه سوم ۱۰ راس، آبستن تشخيص داده شدند که بر اساس آزمون مربع کاي اختلاف معني داري بين گروه ها وجود نداشت (P>0.05). لذا مي توان چنين نتيجه گيري کرد که با توجه به ميزان استرس گرمايي اطراف تهران تجويز PGF2a يا GnRH هم زمان با تلقيح نمي تواند ميزان باروري را بهبود بخشد.