مقاله بررسي تطبيقي اثرات سرمايه فکري بر عملکرد سازماني صنعت بانکداري ايران در دو بخش دولتي و خصوصي؛ مطالعه موردي: بانك هاي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه اول ۱۳۸۹ در پژوهشنامه مديريت اجرايي از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي اثرات سرمايه فکري بر عملکرد سازماني صنعت بانکداري ايران در دو بخش دولتي و خصوصي؛ مطالعه موردي: بانك هاي شهر تهران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه فكري
مقاله سرمايه انساني
مقاله سرمايه ساختاري
مقاله سرمايه مشتري
مقاله تحليل مولفه هاي اصلي (PCA)
مقاله روابط خطي ساختاري (LISREL)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فطرس محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: بيگي تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرمايه فكري را اغلب تحت عنوان دارايي هاي نامشهودي توصيف مي کنند كه مي توان به عنوان منبعي براي مزيت رقابتي پايدار به كار گرفت. اجزاي سرمايه فكري داراي اثرات متقابلي هستند كه ايجاد ارزش مي کنند. تحقيقات پيشين همبستگي مثبت و معني داري بين سرمايه فكري و عملكرد سازماني ارايه داده اند. هدف از اين تحقيق تجربي، آزمون اين يافته ها در ايران و بررسي سه مولفه سرمايه فكري يعني، سرمايه انساني ، سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري و روابط داخلي آن ها در دو بخش صنعت بانكداري (دولتي و خصوصي) ايران است. براي گردآوري داده هاي اين تحقيق از پرسشنامه روان سنجي كه نسخه اصلي آن اولين بار در كانادا تهيه و اجرا شده، استفاده شده است. براي اكتشاف سازه ها و بسط گويه ها، روش تحليل مولفه هاي اصلي (PCA) و روابط خطي ساختاري (LISREL) به كار رفته است. مدل هاي برآورد شده نهايي در اين تحقيق، بيان کننده تفسيري از واريانس عملكرد در زمينه صنعت بانكداري ايران است كه مي تواند پيش درآمد مناسبي براي تحقيقات آتي در ديگر زمينه ها باشد. نتايج بر اين دلالت دارند که در بانکداري دولتي، بالاترين ميزان اثرگذاري به ترتيب مربوط به سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري است. در حالي که در بانکداري خصوصي، بالاترين ميزان اثرگذاري به ترتيب مربوط به سرمايه انساني، سرمايه مشتري و سرمايه ساختاري است. با اين تفاوت كه سرمايه انساني و سرمايه مشتري در بخش خصوصي و سرمايه ساختاري در بخش دولتي در مقايسه با بخش ديگر اثرگذاري بيشتري بر عملکرد دارند.