مقاله بررسي تطبيقي تاثير معيارهاي عملکرد مالي بر تصميم گيري مديران بانكها (دولتي و غيردولتي) با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي (AHP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۱۸۵ تا ۲۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي تاثير معيارهاي عملکرد مالي بر تصميم گيري مديران بانكها (دولتي و غيردولتي) با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي (AHP)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معيارهاي عملکرد
مقاله نسبتهاي مالي
مقاله تصميم گيري
مقاله بانکها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برادران حسن زاده رسول
جناب آقای / سرکار خانم: نژادايراني فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: لطف الهي حقي ماهرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديران و کارشناسان اعتباردهي بانکها دو گروهي هستند که اطلاعات مربوط به عملکرد مالي براي آنها اهميت ويژه اي دارد. در اين راستا، آنها با در نظر گرفتن اطلاعاتي همچون نسبتهاي مالي، موقعيت شرکت را ارزيابي و بر اساس آن تصميم مناسب را اتخاذ مي کنند. ابتدا در اين پژوهش با بررسي نظر خبرگان و کارشناسان مالي بانکها و با ازاستفاده از فرايند تکنيک تحليل سلسله مراتبي وزن و اهميت معيارهاي عملکرد مالي مختلف در مقايسه با هم استخراج شد، سپس با اولويت بندي نسبتها و در نظر گرفتن چهار گروه اصلي آنها براي هر گروه از بانکهاي دولتي و غيردولتي نرخ ناسازگاري محاسبه گرديد. اين تحقيق در صدد تبيين تفاوت بين معيارهاي اصلي مربوط به عملکرد مالي در بين بانكهاي دولتي و غيردولتي استانهاي آذربايجان غربي و شرقي بوده و همچنين به تبيين وجود تفاوت معني دار بين معيارهاي اصلي عملکرد مالي از جمله نقدينگي، فعاليت يا کارايي، سرمايه گذاري و سودآوري مي پردازد. با استفاده از روشهاي آماري تحليل واريانس دو طرفه درون آزمودني اين نتيجه حاصل گرديد که بين ميزان تاثير معيارهاي عملکرد مالي بر تصميم گيري مديران بانكهاي دولتي و غيردولتي استانهاي آذربايجان غربي و شرقي تفاوت معني داري وجود ندارد. در ادامه با استفاده از آزمون آماري  T-testاين نتيجه حاصل شد که بين ميزان تاثير زير معيارهاي عملکرد مالي از جمله نقدينگي، فعاليت يا کارايي، سرمايه گذاري و سودآوري بر تصميم گيري مديران بانكهاي دولتي و غيردولتي استانهاي آذربايجان غربي و شرقي تفاوت معني داري وجود ندارد.