مقاله بررسي تطبيقي توسعه فن آوري اطلاعات در نظام هاي آموزش عالي جهان: با تاكيد بر ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي توسعه فن آوري اطلاعات در نظام هاي آموزش عالي جهان: با تاكيد بر ايران
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فن آوري اطلاعات
مقاله آموزش عالي
مقاله ايران
مقاله چالش
مقاله جهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمان پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت دار محمد‌جواد
جناب آقای / سرکار خانم: افشار ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه فن آوري اطلاعات تاثير جدي بر موسسات آموزش عالي در قرن بيست و يكم گذاشته است. روند توسعه اين فن آوري در موسسات آموزش عالي جهان قابل ملاحظه بوده است. در ايران نيز با درك چنين ضرورتي گام هاي مثبتي در اين زمينه برداشته شده است. با اين وجود، آموزش عالي كشور در راستاي گسترش هر چه بيشتر اين فن آوري با چالش هايي مواجه است. اين پژوهش، ضمن بررسي وضعيت توسعه فن آوري اطلاعات در نظام هاي آموزش عالي جهان، هدف اصلي خود را تشريح اين چالش ها در دو بعد فرهنگي – اجتماعي و منابع انساني قرار داده است. جامعه آماري، اساتيد شاغل در دانشگاههاي دولتي كشور بود. شش دانشگاه كردستان، شيراز، علامه طباطبایي، تهران، صنعتي شريف و اصفهان به صورت تصادفي عنوان نمونه آماري برگزيده شد. از اين ميان، ۱۵۰ نفر به صورت تصادفي طبقه اي نسبي جهت جوابگويي به سوالات پرسشنامه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده نيز پرسشنامه محقق ساخته بود. روايي محتوايي پرسشنامه مورد تاييد چند تن از اساتيد صاحب نظر دانشگاه قرار گرفت و پايايي آن نيز بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ، ۰٫۹۷ به دست آمد. از نرم افزار آماري SPSS براي تحليل داده ها استفاده شد. نتايج نشان داد كه در بعد فرهنگي – اجتماعي بالا بودن نسبت دانشجو به رايانه هاي موجود، ضعف روحيه جستجوگري دانشجويان، و ضعف زبان انگليسي دانشجويان و اساتيد از جمله چالش هاي مهم در اين زمينه بود. در بعد منابع انساني نيز ناتواني دانشجويان و تا اندازه اي اساتيد در چگونگي دسترسي به اطلاعات موجود در پايگاه هاي اطلاعاتي يك چالش مهم عنوان شد.