مقاله بررسي تطبيقي حاشيه نشيني در شهرهاي سبزوار، نيشابور، تربت حيدريه و گناباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در جغرافيا و توسعه ناحيه اي از صفحه ۸۳ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي حاشيه نشيني در شهرهاي سبزوار، نيشابور، تربت حيدريه و گناباد
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان خراسان رضوي
مقاله اسکان غير رسمي
مقاله حاشيه نشيني
مقاله ساماندهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما محمدرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: توانگر معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر، شناسايي محلات و مناطق حاشيه نشين را در چهار شهر استان خراسان رضوي ( گناباد، تربت حيدريه، نيشابور و سبزوار) مورد بررسي قرار داده است. در همين راستا تاريخچه حاشيه نشيني در جهان، تئوري ها و الگوهاي مقابله با آن، اقدامات مجامع بين المللي و تجربيات ساير کشورهاي درگير با پديده حاشيه نشيني بررسي شده است. همچنين تحولات جمعيتي ايران واستان خراسان رضوي طي چند دهه اخير به دليل نقش تحرکات جمعيتي در شکل دهي پديده مهاجرت مورد توجه قرار گرفته است. پس از اين مرحله ابتدا از طريق به کارگيري شاخص هاي وزارت مسکن و شهرسازي و طراحي پرسشنامه و مصاحبه با مسوولان محلي (شهرداري، فرمانداري و…)، ۲۳ محله حاشيه نشين در شهرهاي مورد مطالعه شناسايي شدند، سپس با استفاده از پرسشنامه (۱۰۰۰ پرسشنامه، به تفکيک ۲۵۰ پرسشنامه براي محلات حاشيه نشين هريک از شهرها) تکميل شد و اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از الگوهاي آماري تحليل شد. بر اساس مطالعات انجام شده در شهرهاي نمونه، رشد جمعيت شهري در اين شهرها طي دوره ۸۵-۱۳۷۵ برابر ۲٫۲۸ درصد در سال است. نسبت جمعيت حاشيه نشين به کل جمعيت برابر با ۱۵درصد مي باشد که در شهر سبزوار اين شاخص معادل ۱۰٫۷ درصد، در نيشابور ۱۱٫۹ درصد، در تربت حيدريه ۱۶٫۵ درصد و درگناباد ۲۱ درصد به دست آمده است. در مقايسه اي که با توجه به بيش از ۲۰ شاخص اجتماعي، اقتصادي و کالبدي، شناسايي محلات حاشيه نشين صورت گرفته، مناطق مذکور با توجه به اولويت نياز به توسعه، با استفاده از الگوي کلاستر و گزينه درختي اولويت بندي شدند. بر اين اساس دو محله از شهر نيشابور ( رحمت آباد و سراب کوشک) و کليه مناطق حاشيه نشين شهر سبزوار در اولويت توسعه و ساماندهي قرار دارند و محلات حاشيه نشين شهر گناباد در مقايسه باتربت حيدريه، نيشابور و سبزوار در اولويت توسعه قرار ندارند.