مقاله بررسي تطبيقي دانش و مهارتهاي فراشناختي دانشجويان قوي و ضعيف دانشگاه پيام نور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۶۲ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي دانش و مهارتهاي فراشناختي دانشجويان قوي و ضعيف دانشگاه پيام نور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشگاه پيام نور
مقاله دانش فراشناختي
مقاله مهارت فراشناختي
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تفاوت بين فراگيران قوي و ضعيف فقط در ميزان دانش آنها نيست، بلكه چگونگي دانش اندوزي و سبكهاي شناختي فراگيران در ايجاد اختلاف بين فراگيران تاثير زيادي دارد. در پژوهش حاضر به بررسي تطبيقي دانش فراشناختي و مهارتهاي فراشناختي دانشجويان قوي و ضعيف پرداخته شده است.
پژوهشهاي محققاني همچون وينوگارد (۱۹۹۰)، بوركوفسكي و همكاران (۱۹۹۲)، مك سود (۱۹۹۷) و ابراهيمي قوام آبادي (۱۳۷۷)، متولي (۱۳۷۶)، عباباف (۱۳۷۵) و ديگر پژوهشگران بيانگر تاثير فراشناخت بر ميزان يادگيري فراگيران بوده است. فان و همكاران (۱۹۹۹) به بررسي مقايسه اي مهارتهاي فراشناختي در دانشجويان نظام باز هنگ كنگ پرداخته اند. نتايج پژوهش آنها نشان داد كه فراگيراني كه به صورت باز در اين دانشگاه آموزش مي بينند از مهارتهاي فراشناختي متفاوتي برخوردارند.
به منظور بررسي موضوع حاضر ۴۵۰ نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور به دو آزمون محقق ساخته دانش فراشناختي و مهارتهاي فراشناختي پاسخ دادند. در اين پژوهش به بررسي دو فرضيه زير اقدام شد:
۱٫ ميزان دانش فراشناختي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور تاثير دارد.
۲٫ مهارتهاي فراشناختي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور تاثير دارد.
داده هاي جمع آوري شده به كمك بسته نرم افزار SPSS تحليل شد. نتايج بيانگر تاييد هر دو فرضيه بوده است.