مقاله بررسي تطبيقي سير تحول برنامه درسي آموزش علوم در جهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۴۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي سير تحول برنامه درسي آموزش علوم در جهان
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بررسي تطبيقي
مقاله برنامه درسي
مقاله آموزش علوم
مقاله عناصر برنامه درسي آموزش علوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري هرندي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشاه جعفري سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت دار محمد‌جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش از نوع مطالعات کيفي است که با دو روش تطبيقي و توصيفي-تحليلي به بررسي سير تحول برنامه درسي آموزش علوم در جهان، پرداخته است. بدين منظور اسناد و مدارک مربوط به موضوع در کشورهاي پيشرو و منتخب در زمينه علوم و فناوري گردآوري و بررسي شده تا نتايج پژوهش آماده شود. مقاله حاضر تلاش مي نمايد، مراحل مختلف سير تحول آموزش علوم در جهان و عناصر اساسي هر مرحله شامل هدف ها، محتوا، روش هاي تدريس و شيوه هاي ارزشيابي را مورد مطالعه و بررسي قرار دهد.
نتايج به دست آمده، پنج مرحله را در سير تحول برنامه درسي آموزش علوم از نيمه دوم قرن نوزدهم تاکنون، مشخص و معرفي نموده است. در مرحله اول از سال ۱۸۵۰ تا ۱۹۲۰، آموزش علوم صرفا به دنبال آماده کردن دانش آموزان براي گذراندن امتحانات ورودي دانشگاه ها و ادامه تحصيلات بوده است. در مرحله دوم از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۷، آموزش علوم به دنبال آماده کردن دانش آموزان براي انجام کارهاي عملي و حل مسايل روزانه زندگي بود. در مرحله سوم از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۸۰، آموزش علوم به دنبال پرورش افراد از دوران کودکي و شناخت محيط و سازش خلاق با آن بوده است. در مرحله چهارم از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰، به فرآيند پژوهش، حل مساله و طرح و توسعه مهارتهاي تفکر در آموزش علوم اهميت بيشتري داده شد. مفهوم «سواد علمي» مطرح شد. در مرحله پنجم از سال  2001به بعد، پرورش سواد علمي-فناورانه چند بعدي هدفي اساسي است. تقويت يادگيري مادام العمر نيز مد نظر است. نتايج به دست آمده از اين پژوهش مي تواند به برنامه ريزان، مولفان کتاب هاي درسي و معلمان و ساير علاقه مندان کمک نمايد تا با ديد وسيع تري نسبت به تدوين بهتر برنامه درسي، تغيير برنامه درسي و انتخاب مناسب تر اهداف، محتوا، روش هاي تدريس و شيوه هاي ارزشيابي اقدام نمايند.