مقاله بررسي تطبيقي شعر و انديشه فروغ فرخزاد و سيلويا پلات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۱۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي شعر و انديشه فروغ فرخزاد و سيلويا پلات
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فروغ فرخزاد
مقاله سيلويا پلات،‌ نقد تطبيقي
مقاله نقد روانشناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري بيرق حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ادبيات تطبيقي بيش از هر چيز مي توان به نقاط وحدت انديشه بشري پي برد كه چگونه انديشه اي در نقطه اي از جهان توسط انديشمندي، اديبي و يا شاعري مطرح مي شود و در نقطه ديگر همان انديشه به گونه اي ديگر مجال بروز مي يابد.
در اين مقاله، نويسنده با بررسي و تحليل زندگينامه و انديشه دو شاعر زن، فروغ فرخزاد و سيلويا پلات، شعر آن دو را در حيطه لفظ و معنا و بلاغت مورد مطالعه قرار مي دهد و به احصا و برشمردن اين مشابهت ها مي پردازد. افق هاي مشترك شعر و انديشه اين دو شاعر با نگاهي به درون مايه هاي مشترك اشعار ايشان، با ذكر نمونه هاي فارسي و انگليسي شعر پلات و نمونه هايي از اشعار فروغ فرخزاد، به اين نتيجه نهايي دست مي يابد كه چگونه دو شاعر، هر چند در يك برهه زماني نزديك به هم، اما با وجود فرسنگ ها فاصله و بي خبري از وجود يكديگر، تا چه اندازه مي توانند از مشابهت هاي گوناگون برخوردار باشند. در اين جستار، نگارنده با روش نقد روانشناختي، درونمايه هايي هم چون عشق، نااميدي و ياس، معشوق و مرد، حسرت، سادگي و زودباوري هاي زنانه، زوال و نابودي، همذات پنداري با گياهان، كمال گرايي، مرگ انديشي و مرگ آگاهي، به عنوان درونمايه هاي مشترك و ذكر مثال ها و شواهد متعددي از ميان اشعار ايشان، به مطالعه تطبيقي شعر و انديشه اين دو شاعر دست مي يازد.