مقاله بررسي تطبيقي عنصر محتوا در برنامه درسي آموزش عمومي علوم ايران و چند کشور جهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۲۳۵ تا ۲۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي عنصر محتوا در برنامه درسي آموزش عمومي علوم ايران و چند کشور جهان
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بررسي تطبيقي
مقاله برنامه درسي
مقاله آموزش علوم
مقاله محتواي آموزش علوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري هرندي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشاه جعفري سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت دار محمد‌جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله بخشي از يک پژوهش کيفي است که با دو روش تطبيقي و توصيفي، تحليلي به بررسي عنصر محتوا در برنامه درسي آموزش علوم ايران و چند کشور جهان پرداخته است. بدين منظور، اسناد و مدارک مربوط به اين موضوع در کشورهاي پيشرو در زمينه علوم و فناوري (کشورهاي منتخب) گردآوري و به توصيف، تفسير، هم جواري و مقايسه آن ها پرداخته شده تا نتايج پژوهش آماده شود. مقاله حاضر تلاش مي نمايد تا عنصر محتوا از برنامه درسي آموزش علوم ايران و کشورهاي منتخب را مورد مطالعه و بررسي قرار دهد. با مقايسه نتايج مشخص شد که در کشورهاي مورد مطالعه، محتواي انتخابي حول زمينه هاي چهارگانه علوم شامل فيزيک، شيمي، زيست شناسي و بهداشت و زمين شناسي است. به علاوه، محتوا در سه حيطه دانشي، مهارتي و نگرشي تدوين يافته اند، هر چند در زمينه ميزان و نوع پرداختن به حيطه مهارتي و نگرشي تفاوت قابل ملاحظه اي بين کشور ما و ديگر کشورها وجود دارد. مباحثي در مورد کسب سواد علمي فن آورانه، حل مساله، تفکر و مباحثي در مورد طبيعت، عمده ترين نکات برجسته محتوا است که در بين کشورهاي مورد مطالعه مشترک مي باشد. همچنين، نتايج به دست آمده شباهت هاي قابل ملاحظه اي را بين محتواي آموزش علوم در بين کشورهاي مورد مطالعه و ايران نشان مي دهد. اين شباهت ها بيشتر در اسناد مکتوب برنامه درسي يا برنامه درسي قصد شده موجود مي باشد. در اين قسمت، برنامه ريزان درسي، برنامه هاي درسي علوم تعداد زيادي از کشورهاي پيشرو در علم و فن آوري را بررسي نموده و نسبت به تدوين محتوا اقدام نموده اند و بنابراين، طبيعي است که حتي در برخي موارد محتوا کامل تر تدوين شده باشد. در عين حال، فاصله قابل ملاحظه اي بين آموزش علوم کشور ما با کشورهاي مورد مطالعه وجود دارد که جاي تامل دارد و شايد بتوان آن را ناشي از اجراي برنامه درسي دانست که در برنامه درسي کسب شده توسط دانش آموزان خود را نشان مي دهد.