مقاله بررسي تطبيقي عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه غيردرسي از ديدگاه دانشجويان دختر و پسر دوره کارشناسي در دانشگاه تربيت معلم آذربايجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۹۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه غيردرسي از ديدگاه دانشجويان دختر و پسر دوره کارشناسي در دانشگاه تربيت معلم آذربايجان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعه غيردرسي
مقاله عوامل مشوق مطالعه غيردرسي
مقاله عوامل بازدارنده مطالعه غيردرسي
مقاله دانشجويان دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادمند علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اصلي اين پژوهش بررسي تطبيقي عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه غيردرسي در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه تربيت معلم آذربايجان و همچنين ارزيابي ميزان مطالعه غيردرسي آن ها است.
 روش: اين پژوهش به روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري پژوهش نمونه اي شامل ۲۶۰ نفر از مجموع ۲۶۰۰ نفر (۱۵۰۰ نفر دختر و ۱۱۰۰ نفر پسر) دانشجوي مقطع کارشناسي دانشگاه تربيت معلم آذربايجان است. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه توسط اساتيد دانشگاه تبريز، بررسي و مورد تاييد قرار گرفت. پايايي پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS اندازه گيري شد که مقدار آلفاي کرونباخ ۸۷۲/. به دست آمد که بيانگر اعتبار خوبي است. از روش هاي آماري توصيفي و تحليلي براي پاسخ به پرسش هاي پژوهش و آزمون فرضيه ها استفاده شد.
يافته ها: الف- بين ميزان مطالعه غيردرسي دختران و پسران تفاوت معني دار وجود داشته و ميانگين مطالعه کل دانشجويان ۳۰ دقيقه بوده است. ب- بين عوامل مشوق مطالعه غيردرسي و متغير جنسيت تفاوت معني دار مشاهده نشد. ج – بين بعضي از عوامل بازدارنده مطالعه غيردرسي و متغير جنسيت تفاوت معني دار وجود دارد. مانند استفاده از اينترنت، بازي هاي رايانه اي، خوشبين نبودن به آينده و بها ندادن به علم. د – به طور کلي مهم ترين عوامل بازدارنده مطالعه غيردرسي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه تربيت معلم آذربايجان عبارتند از: گراني کتاب، عدم دسترسي به کتاب هاي مورد علاقه، حجم زياد تکاليف دانشگاه، تماشاي تلويزيون، نداشتن فرصت کافي براي مطالعه، ضعف تبليغات در زمينه مطالعه، عادت نداشتن به مطالعه از دوران کودکي، کمبود کتابخانه هاي عمومي، بها ندادن مردم به علم، خوشبين نبودن به آينده، برنامه هاي تفريحي، مشکلات اقتصادي، استفاده از اينترنت، تيراژ پايين کتاب ها و بازي هاي رايانه اي. ﻫ – مهم ترين عوامل مشوق مطالعه غيردرسي عبارتند از: داشتن عادت به مطالعه از دوران کودکي، داشتن کتابخانه شخصي، توسعه مراکز کتاب خواني، تشويق اساتيد، معلمان، والدين و دوستان، وجود کتابخانه در محل تحصيل، آموزش روش مطالعه، افزايش درآمد خانواده، سطح تحصيلات، مطالعه و موقعيت اجتماعي اعضاي خانواده، برگزاري مسابقات کتاب خواني.
 ارزش/ اصالت: مقاله حاضر به شکل تطبيقي اولين بار در مورد عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه غيردرسي از ديدگاه دانشجويان دختر و پسر انجام شده است. پژوهش هايي که قبلا صورت گرفته، اغلب در مورد ميزان و موضوعات مطالعه غيردرسي و بيش تر روي دانش آموزان انجام شده بود.