مقاله بررسي تطبيقي نظام آموزشي ترمي واحدي و سالي واحدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي نظام آموزشي ترمي واحدي و سالي واحدي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله ترمي واحدي
مقاله سالي واحدي
مقاله رشته تحصيلي
مقاله آموزش و پرورش
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: يحيايي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي تطبيقي نظام آموزشي ترمي واحدي و سالي واحدي آموزش متوسطه مي باشد. تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نوع توصيفي- پيمايشي مي باشد. جامعه آماري پژوهش کليه کارکنان آموزشي متوسط نظري سازمان آموزش و پرورش استان گلستان و مديريت هاي آموزشي و پژوهشي شهرستان هاي آزادشهر و گنبد است که تعداد آنها ۱۴۱۵ نفر بوده اند. نمونه تحقيق مطابق با فرمول کوکران ۳۱۲ نفر تعيين گرديد، که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شد. براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از آمار توصيفي و آمار استنباطي شامل آزمون کولموگروف – اسميرنوف (آزمون همقوارگي متغيرهاي رتبه اي) استفاده شده است. يافته هاي پژوهش بيانگر تاييد کليه فرضيه هاي پژوهش در سطح %۹۹ مي باشد.