مقاله بررسي تطبيقي نظام اطلاعات باليني بيماريهاي رواني ناشي از جنگ در کشورهاي آمريکا، انگلستان و استراليا و ارايه راهکارهاي مناسب براي ايران ۸۸-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در طب جانباز از صفحه ۴۴ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي نظام اطلاعات باليني بيماريهاي رواني ناشي از جنگ در کشورهاي آمريکا، انگلستان و استراليا و ارايه راهکارهاي مناسب براي ايران ۸۸-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام اطلاعات باليني
مقاله نظام هاي ثبت اطلاعات
مقاله بيماريهاي رواني ناشي از جنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: معين الغربايي مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: از آنجايي که اطلاعات مبناي تمام فعاليت هاي يک سازمان است، سيستم هايي بايد وجود داشته باشند که اطلاعات را توليد و مديريت کنند. هدف چنين سيستم هايي ايجاد تضمين در ارايه اطلاعات صحيح و قابل اطمينان در مواقع موردنياز و در شکل قابل استفاده است. چنين سيستم هايي، سيستم هاي اطلاعات نامگذاري شده اند. اين مطالعه به منظور مقايسه ويژگيهاي نظام اطلاعات باليني بيماريهاي رواني ناشي از جنگ در آمريکا، انگلستان و استراليا و ايران انجام شد.
مواد و روش هها: پژوهش حاضر کاربردي از دسته مطالعات توصيفي – مقطعي بوده است . ابتدا وضعيت موجود اين نظام در مراکز روانپزشکي بوستان اهواز و صدر و سعادت آباد تهران با استفاده از پرسشنامه در دوره زماني ۸۸- ۱۳۸۷ بررسي گرديد. سپس به بررسي اين نظام در کشورهاي منتخب پرداخته شد و بر اساس نياز کشورمان، راهکارهاي عملي براي ايران پيشنهاد گرديد. تحليل اطلاعات بر اساس مقايسه ويژگي هاي نظام پيشگفته در کشورهاي مورد مطالعه به صورت تحليل توصيفي – نظري صورت گرفت.
يافته ها: از مزاياي مهم برقراري نظام اطلاعات باليني بيماريهاي رواني ناشي از جنگ، توجه به برنامه هاي پيشگيري از اختلالات رواني ناشي از جنگ، تعيين حداقل داده هاي استاندارد در اين زمينه و کاهش اثرات سياسي، اقتصادي، فرهنگي، عاطفي و اجتماعي بيماريهاي رواني ناشي از تروماي جنگ مي باشد.
نتيجه گيري:اين نظام با گردآوري و پردازش داده ها و ارايه آن به کاربران اطلاعاتي نقش به سزايي در پيشرفت مراقبت از مبتلايان به اين بيماريها دارد. با عنايت به اين مهم و نيز فقدان چنين نظامي در مراکز روانپزشکي بنياد شهيد و امور ايثارگران، طراحي و اجراي آن حايز اهميت است.