مقاله بررسي تعادل هاردي – وينبرگ و چندشکلي در جمعيت هاي زنبور عسل شمال غرب ايران با استفاده از آناليز ريزماهواره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش علوم دامي از صفحه ۴۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تعادل هاردي – وينبرگ و چندشکلي در جمعيت هاي زنبور عسل شمال غرب ايران با استفاده از آناليز ريزماهواره
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنبورعسل
مقاله تعادل هاردي – وينبرگ
مقاله چندشکلي
مقاله ريزماهواره ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: خدرزاده صابر
جناب آقای / سرکار خانم: اميري نيا سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه درون جمعيتي کلني هاي زنبورعسل نواحي شمال غربي ايران، با استفاده از نمونه هاي استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل، از ۹ نشانگر ريزماهواره استفاده گرديد. پس از تکثير هر جايگاه به وسيله تکنيک PCR و تعيين ژنوتيپ، با استفاده از نرم افزارهاي مختلف، آناليزهاي مربوطه انجام پذيرفت. در اين تحقيق از بين نشانگرهاي مورد مطالعه، جايگاهA7  داراي بيشترين تعداد آلل مشاهده شده و جايگاه هاي A35 و B124 داراي کمترين تعداد آلل و جايگاه هاي A14 و A24 نيز مونومورف بودند. بيشترين محتواي اطلاعات چندشکلي در جايگاه هاي A107 و A7 و کمترين مقدار آن در جايگاهA35  نمايان شد. بيشترين هتروزايگوسيتي مشاهده شده و هتروزايگوسيتي مورد انتظار نااريب ني در جايگاه  A107(به ترتيب ۰٫۹۸۳ و ۰٫۹۲۱) و کمترين مقدار هتروزايگوسيتي مشاهده شده در جايگاه (۰٫۱۰۱) A88 و کمترين هتروزايگوسيتي مورد انتظار نااريب ني نيز در جايگاه (۰٫۴۸۱) A35 مشاهده گرديد. بيشترين و کمترين مقدار شاخص شانون نيز به ترتيب در جايگاه هاي (۲٫۶۴۰) A107 و (۱٫۰۱۸) A35 ديده شد. در اين جمعيت، جايگاه هاي A107 وA7  در تعادل هاردي – وينبرگ و بقيه جايگاه ها داراي انحراف معني داري از وضعيت تعادل بودند.