مقاله بررسي تعارض از منظر مکتب اسلام و تئوري هاي مديريت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تعارض از منظر مکتب اسلام و تئوري هاي مديريت
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعارض
مقاله تعارض مثبت
مقاله تعارض منفي
مقاله مکتب اسلام
مقاله تئوري هاي مديريت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي عصمت
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ديدگاه هاي مختلفي نسبت به تعارض وجود دارد كه بررسي اين ديدگاه ها و مقايسه آن ها با ديدگاه اسلامي از اهداف اين پژوهش مي باشد. در اين پژوهش از روش کتابخانه اي بهره گرفته شده است. نتايج پژوهش بيانگر اين مطلب مي باشد که ۱) سه نگرش عمده نسبت به تعارض در بين تئوري هاي مديريت وجود دارد. نگرش اول مربوط به تئوري هاي سنتي و بوروكراسي مي باشد كه بر جنبه منفي بودن تعارض تاکيد كرده اند و معتقدند كه امكان اجتناب از تعارض وجود دارد. نگرش دوم شامل تئوري هاي روابط انساني و همكاري مي شود كه معتقدند امكان اجتناب از تعارض وجود ندارد و وظيفه مديريت را در ستيز و اجتناب از آن مي دانند؛ با اين وجود بيان مي دارند كه برخي از تعارضات در شرايطي مي تواند مثبت باشد. نگرش سوم شامل تئوري هاي تعاملي و آشوب مي شود كه بر بعد مثبت تعارض بيش تر توجه نموده و معتقدند مي توان با ايجاد تعارض، سازمان را در مسير رشد قرار داد. ۲) مكتب اسلام ديدگاه متعادلي نسبت به تعارض بيان داشته است. از يك سو درجاتي از تعارض را به دليل آثار مخرب، منفي معرفي مي كند و بر اجتناب، پيشگيري و يا حل آن ها تاکيد دارد و از سوي ديگر با ايجاد سطوحي از تعارضات مثبت مانند تضارب آرا، رقابت سالم، انتقاد سازنده و مجادله به احسن موافقت مي كند. ۳) مکتب اسلام با هر يك از تئوري هاي مديريت اشتراكات و تقابل هايي در زمينه تعارض و مديريت تعارض دارد.