مقاله بررسي تعداد منافذ غدد عرق دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در خراسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تعداد منافذ غدد عرق دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در خراسان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوهاي خطوط پوستي دست
مقاله غدد عرق
مقاله فشارخون بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام رسولي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي شهري ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: دادگر علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: اجتهادي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فشارخون بالا که حدود يک ميليارد نفر در دنيا به آن مبتلا هستند، يک بيماري چند فاکتوري است که هم عوامل ژنتيکي و هم عوامل محيطي در آن نقش دارند. در انسان در هفته چهاردهم دوران جنيني غدد عرق روي پوست شکل مي گيرند و بعد از شکل گيري تا پايان عمر جابجا نمي شوند و از بين هم نمي روند. در اين تحقيق براي اولين بار، منافذ کانال هاي غدد عرق دست افراد دچار فشا خون بالا شمارش و با مقايسه آن با افراد سالم به وجود يا عدم وجود رابطه بين تعداد اين منافذ با بيماري فشارخون بالا پرداخته شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه بنيادي در ۷۵ فرد دچار فشار خون بالا با ميانگين سني ۶۰ سال و ۵۵ فرد سالم با ميانگين سني ۴۹ سال، با استفاده از يک ميکروسکوپ ديجيتال تعداد منافذ غدد عرق در مواضع آناتوميکي يکسان و مشخص دست (نوک انگشتان و سه خطي هاي a,b,c,d) در دايره اي به مساحت ۱۲٫۵۰-۱۶٫۸۰ ميلي متر مربع شمارش شد و نتايج حاصل با استفاده از آزمون تي تست و آناليز واريانس يک طرفه مورد تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: نتايج حاصل نشان مي دهند که ميانگين تعداد منافذ غدد عرق در نوک انگشتان هر دو دست و موضع سه خطي b دست راست در افراد با فشار خون بالا به طور معني داري کمتر از افراد سالم است.
نتيجه گيري: يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد که رابطه معني داري بين تعداد منافذ غدد عرق در نوک انگشتان و فشار خون بالا وجود دارد. بنابراين در افراد با سابقه فاميلي ابتلا به فشارخون بالا، بررسي توزيع منافذ کانال هاي غدد عرق مي تواند در پيش آگاهي و تشخيص اوليه بيماري کمک نمايد.