مقاله بررسي تعداد و زير گروه هاي سلول هاي كشنده طبيعي در افراد مبتلا به رينيت آلرژيك و مقايسه آن ها با افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۲۴ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تعداد و زير گروه هاي سلول هاي كشنده طبيعي در افراد مبتلا به رينيت آلرژيك و مقايسه آن ها با افراد سالم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلرژي
مقاله رينيت آلرژيك
مقاله سلول كشنده طبيعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقي مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: وجگاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: حاجتي جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: صراف نژاد عبدالفتاح
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: برجيسيان فريده
جناب آقای / سرکار خانم: شهرستاني سيده طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رينيت آلرژيك بيماري شايعي است كه شيوع آن در سال هاي اخير افزايش پيدا كرده و توجه زيادي به مكانيسم هاي بروز آن شده است. سايتوكاين هاي نوع ۲ نقش موثري در ايجاد پاسخ هاي آلرژيك دارند. سلول هاي كشنده طبيعي (NK) مي توانند اين سايتوكاين ها را توليد كنند. اين مطالعه جهت بررسي دسته هاي سلول هاي NK بر اساس توليد سايتوكايني و تعداد آن ها در مبتلايان رينيت آلرژيك در مقايسه با افراد سالم انجام شد.
روش بررسي:
۲۰ بيمار رينيت آلرژيك و ۲۰ فرد سالم بررسي شدند. تعداد و سايتوكاين هاي داخل سلولي IFN-g) و (IL-4 سلول هاي NK توسط فلوسيتومتري بررسي گرديد. همچنين سلول هاي NK توسط بيدهاي مغناطيسي جدا و به مدت ۷۲ ساعت كشت داده شدند. ترشح سايتوكاين هاي IL-4، IL-5، IL-10، IL-13 و IFN-g در محيط كشت در حالت با و بدون تحريك به وسيله ELISA اندازه گيري شد.
يافته ها: تعداد سلول هاي NK در گروه مورد به طور معني دار بيشتر از گروه شاهد بود. درصد سلول هاي IL-4+NK در گروه مورد بيشتر از شاهد بود (p<0.001)، اما ميزان سلول هاي IFN-g+ تفاوتي نداشت.
ميزان ترشح سايتوكاين ها توسط سلول هاي NK در گروه مورد و شاهد تفاوت معني دار نداشت اما ميزان ترشح IL-13 پس از تحريك در گروه مورد به وضوح بيشتر از گروه شاهد بود.
نتيجه گيري: تعداد سلول هاي NK در افراد مبتلا به رينيت آلرژيك بيشتر است و درصد قابل توجهي از آن ها IL-4 توليد مي كنند.