مقاله بررسي تعهد حرفه اي دستياران تخصصي دانشگاه علوم پزشکي تهران از ديدگاه بيماران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۴۶ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تعهد حرفه اي دستياران تخصصي دانشگاه علوم پزشکي تهران از ديدگاه بيماران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد حرفه اي
مقاله پرسشنامه Wake-Forest
مقاله رابطه پزشک و بيمار
مقاله اعتماد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراتي كاشاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: دبيران سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي مهشاد
جناب آقای / سرکار خانم: آرامش كيارش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت تعهد حرفه اي در خدمات پزشکي، ارایه ابزاري مناسب جهت سنجش تعهد حرفه اي و بررسي تاثير عواملي هم چون آموزش براي آن ضروري است. يکي از بهترين ابزارهاي سنجش تعهد حرفه اي، پرسشنامه Wake-Forest  است که به منظور سنجش اعتماد بيمار به پزشک مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف اين پژوهش معرفي ويراست فارسي اين پرسشنامه است.
در اين مطالعه پس از تهيه ترجمه فارسي پرسشنامه و بررسي روايي آن توسط متخصصان اين امر و آزمون آن در مطالعه اوليه، پرسشنامه توسط ۱۵۹ بيمار بستري در بخش هاي داخلي، جراحي و زنان بيمارستان امام خميني تکميل شده و نتايج حاصل از آن جهت تعيين نمره تعهد حرفه اي دستياران و سنجش روايي ساختاري پرسشنامه تحت بررسي قرار گرفت. هم چنين تاثير فاکتورهاي دموگرافيک بيماران بر ميزان اعتماد آنان به پزشک سنجيده شد.
پرسشنامه از پايايي مناسب برخوردار بود. همبستگي نمره هر سوال با امتياز کل پرسشنامه، و هم چنين همبستگي بين سوالات مناسب بود. ميانگين نمره اعتماد بيماران به دستياران ۶۹/۳۹ (۷/ (SD= 6از حداکثر ۵۰ نمره به دست آمد. توزيع داده هاي حاصل از پرسشنامه از توزيع نرمال تبعيت مي کرد. بين متغيرهاي دموگرافيک بيماران با امتياز حاصل از پرسشنامه ارتباط معني داري ديده نشد.
ويراست فارسي پرسشنامه Wake-Forest از روايي ساختاري مناسبي برخوردار است و مي تواند جهت سنجش ميزان اعتماد بيمار به پزشک و هم چنين سنجش سطح تعهد حرفه اي پزشکان به کار رود. ادامه مطالعات جهت هم سو سازي اين پرسشنامه با فرهنگ کشور توصيه مي شود.